Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 120 

Överlåtelse av rörelse gällande social- och hälsovårdstjänster

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 237 

 

 

Beredare Personalchef Peter Lindroos, tfn 044 358 5832

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

I reformen av social- och hälsovården ansvarar välfärdsområdet för ordnande av social- och hälsovården i sitt område och har organiseringsansvar för sina invånares social- och hälsovård samt ordnande av räddningsväsendet med början 1.1.2023 (Lag om ordnande av social- och hälsovård 612/2021 och Lag om ordnande av räddningsväsendet 613/2021).

Det stipuleras om verkställandet av reformen i en separat införandelag (Lag om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021).

I 18 § i lagen definieras den övergående personalen och konstateras det att personalen övergår enligt principen om överlåtelse av rörelse till välfärdsområdet.

 

18 § Personalens ställning

Överföringen från kommuner och samkommuner till välfärdsområden och välfärdssammanslutningar av uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet och den personal som utför dem ska betraktas som överlåtelse av rörelse. Överföringen till ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning av kuratorer och psykologer inom elevhälsan som är anställda av kommunen eller samkommunen ska också betraktas som överlåtelse av rörelse.

Som överlåtelse av rörelse betraktas även överföring av uppgifter som stöder de kommunala uppgifter som avses i 1 mom. och av den personal som utför dem, om minst hälften av personens faktiska arbetsuppgifter består av stöduppgifter till de uppgifter som avses i 1 mom.

Om ett i 29 § avsett avtal med en privat tjänsteproducent om köpta tjänster är ogiltigt eller om välfärdsområdet säger upp avtalet, överförs social- och hälsovårdspersonalen och personal som utför stöduppgifter enligt 2 mom. till välfärdsområdet genom överlåtelse av rörelse när avtalet upphör, om av personalen tidigare med stöd av avtalet om köpta tjänster har övergått i tjänsteproducentens tjänst. 

Normerna när det gäller överlåtelse av rörelse är överlåtelsedirektivet (2001/23/EG), arbetsavtalslagen, lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (11.4.2003/304) samt lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden.

Enligt 1 kap 10 § 1 mom. i arbetsavtalslagen avses med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse, överlåtelse av ett företag, en rörelse, en sammanslutning eller en stiftelse eller en funktionell del därav till en annan arbetsgivare, om den rörelse som överlåts och som bedrivits som huvud- eller sidoverksamhet eller den överlåtna delen efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. Enligt 2 mom. i samma paragraf övergår vid överlåtelse av rörelse de rättigheter och skyldigheter samt till dem anslutna anställningsförmåner, som arbetsgivaren har med anledning av de anställningsförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen på rörelsens nya ägare eller innehavare.  

I 25 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden konstateras det att med överlåtelse av arbetsgivarens rörelse avses överlåtelse av en funktionell del i en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning till en annan arbetsgivare, om den del som överlåts efter överlåtelsen förblir oförändrad eller likartad. Vid sådan överlåtelse av rörelse som avses i 1 mom. i samma paragraf övergår de rättigheter och skyldigheter som arbetsgivaren har med anledning av de tjänsteförhållanden som gäller vid tiden för överlåtelsen på rörelsens nya ägare eller innehavare. Överlåtaren och förvärvaren ansvarar solidariskt för en lönefordran eller fordran av annat slag som härrör från tjänsteförhållandet, om den har förfallit till betalning före överlåtelsen. Överlåtaren är dock gentemot förvärvaren ansvarig för en fordran som förfallit till betalning före överlåtelsen, om inte något annat har avtalats.

Förvärvaren är skyldig att iaktta det tjänstekollektivavtal som gäller vid tiden för överlåtelsen så som bestäms i 5 § lagen om kollektivavtal (436/1946).

 

Enligt lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden ska överlåtaren och förvärvaren av en rörelse utreda för företrädarna för den personal som berörs av överlåtelsen

  1. tidpunkten eller den planerade tidpunkten för överlåtelsen;
  1. orsakerna till överlåtelsen;
  1. de juridiska, ekonomiska och sociala följderna av överlåtelsen för arbetstagarna; samt
  1. de planerade åtgärder som berör arbetstagarna.

 

Överlåtaren skall lämna företrädarna för personalen de nämnda uppgifterna som överlåtaren förfogar över i god tid innan överlåtelsen genomförs. Förvärvaren skall lämna företrädarna för personalen de i 1 mom. nämnda uppgifterna senast en vecka efter det att överlåtelsen har skett.

Utgångspunkten är att överlåtaren vid överlåtelse av rörelse ansvarar för de övergående personernas lönefordringar och andra fordringar som hänför sig till arbetsförhållandet, semesterersättningar, semesterlön, semesterpenning, övertidsersättningar och andra eventuella arbetstidsersättningar, pension- och socialskyddsavgifter samt andra liknande avgifter till den del de riktar sig till och grundar sig på tiden före överlåtelsetidpunkten om det inte avtalas om annat. Denna princip följs också vid denna överlåtelse av rörelse.

Lagen definierar den personal som omfattas av överlåtelse av rörelse (bilaga 1), sammanlagt 420 personer, vilken uppdateras att motsvara tidpunkten för överlåtelse av rörelse. I samband med överlåtelse av rörelse godkänns personalens överföringsplan (bilaga 2).

Överlåtelsen av rörelse, dess tidpunkt, orsaker och inverkan på personalen har behandlats vid Pargas stads samarbetssammanträden under våren 2022. Samarbetskommittén har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 15.9.2022 och beslutat följande: Samarbetskommittén har inget att anmärka i ärendet. Samarbetskommittén konstaterar att samarbetsskyldigheten enligt lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden i och med denna behandling är fullgjord.

Enligt tidigare praxis avgör stadsfullmäktige de ärenden som gäller överlåtelse av stadens affärsverksamhet till tredje part.

Välfärdsområdesstyrelsen kommer att behandla ärendet vid sitt sammanträde 15.11.2022.

Förvärvande av egendom, avtal och personal som hänför sig till överlåtelsen av rörelse och de dokument som gäller detta har beretts i samarbete mellan välfärdsområdets beredningsorganisation och staden.

Enligt 28 § i införandelagen ska välfärdsområdesfullmäktige behandla den utredning som staden gett senast den 31 mars 2022 och utifrån den fatta beslut om överföring av i 22-25 § avsedd lös egendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar till välfärdsområdet och på välfärdsområdets ansvar. Den utredning som staden gett, vilken avses ovan i 26 § i införandelagen samt det beslut av välfärdsområdesfullmäktige som avses i § 28 motsvarar åtkomsthandlingen för egendomen (40 § i införandelagen).

Välfärdsområdesfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 30.3.2022 § 34 att ta emot den utredning som Pargas stad gett och det förslag som den lämnat samt att anteckna utredningen för kännedom och att föra den till välfärdsområdesstyrelsen för beredning och att förpliktiga välfärdsområdesstyrelsen att föra den till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande före 30.9.2022. Välfärdsområdesstyrelsen har behandlat ärendet 6.9.2022 och välfärdsområdesfullmäktige 21.9.2022.

 

Bilaga Bilaga 1  Den övergående personalen (ska hemlighållas, offentlighetslagen 6 § 1 mom. 8 punkten)

 Bilaga 2  Avtal om överföring av personalen

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att

1) godkänna överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde gällande den övergående personalen enligt bilaga 1, vilken uppdateras att motsvara tidpunkten för överlåtelse av rörelse 1.1.2023

2) godkänna personalens överföringsavtal enligt bilaga 2 och befullmäktiga stadsdirektören att underteckna avtalet.

 

Beslut Förslaget godkändes.

Personalchef Peter Lindroos närvarade som sakkunnig vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

 

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: Ledningsgruppen och samarbetskommitténs medlemmar

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 120  

118/00.04.00/2022  

 

Bilaga Bilaga 1  Den övergående personalen (ska hemlighållas, offentlighetslagen 6 § 1 mom. 8 punkten)

 Bilaga 2  Avtal om överföring av personalen

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att

1) godkänna överlåtelse av rörelse till Egentliga Finlands välfärdsområde gällande den övergående personalen enligt bilaga 1, vilken uppdateras att motsvara tidpunkten för överlåtelse av rörelse 1.1.2023

2) godkänna personalens överföringsavtal enligt bilaga 2 och befullmäktiga stadsdirektören att underteckna avtalet.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ledningsgruppen och samarbetskommitténs medlemmar

 

 __________________