Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 07.11.2022/Paragraf 144 

Budgetändring 2022, driftsbudgeten för social- och hälsovårdsavdelningen

 

Social- och hälsovårdsnämnden 11.10.2022 § 67 

 

 

Beredare Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

 förnamn.efternamn@pargas.fi

 

 Social- och hälsovårdsavdelningens budget höll sig vid halvårsuppföljningen per 30.6.2022 inom budgetramarna. Dessvärre har utmaningarna inom verksamheten ökat under sommaren. Vid analys av det ekonomiska läget per 31.8.2022 är det klart att det finns stora risker att budgeten överskrids speciellt inom äldreomsorgen och social- och familjeenheten innan året är slut.

 

 Största orsaken till överskridningsrisk är bristen på behörig vårdpersonal. Personalbristen påverkar i vårdkedjorna mellan äldreomsorgen, hälsovården och sjukhustjänster. Under sommaren har personalbristen varit påtaglig även på ÅUCS och därmed har delar av enheter och inre medicinska avdelningen på ÅS stängts. Detta har ökat på trycket inom bashälsovården. Äldreomsorgen har krav på personaldimensionering på boendeenheter och behörig personal har inte funnits i tillräcklig grad för att kunna utnyttja alla platser inom boendeservice som finns till hands i staden. Uteblivna inkomster belastar budgeten ävenså. Den privata marknaden är i samma situation, och har svårt att kunna utnyttja lediga platser inom boendeservice. Priserna överlag inom boendeservice har stigit och köptjänsterna riskerar överskridas pga det. Till följd av att vårdkedjor hos äldre inte fungerar, vårdas patienter och klienter på fel plats vid fel tidpunkt. Den öppna vården däremot ser ut att hållas inom budgetramen i äldreomsorgen.

 

 Coronaepidemin har fortsatt och orsakar fortfarande utökade kostnader för verksamheten och belastar ekonomin. Kostnaderna har per 31.8.2022 uppgått till 604 050 €. Under hösten kan ersättning för kostnader anhållas om, men enligt utkastet till statrådets förordning om statsunderstöd för covid-19 kostnader år 2022, förväntas inte alla kostnader beaktas. Många indirekta kostnader pga corona kan inte anhållas ersättning för, tex. personalkostnader pga insjuknad personal och lägre inkomster pga många isoleringspatienter och därmed mindre beläggning på avdelningar. Hälsovården belastas mest av coronakostnaderna, men med de förväntade coronaersättningarna prognostiseras hälsovården bara överskrida budgeten till den del det gäller engångsersättning samt rekryteringstillägg till social- och hälsovårdspersonalen.

 

 Coronapandemins effekt ses även i ökade kostnader inom socialvården. Familjer, barn och unga behöver mer stödformer än tidigare. Köptjänster inom familjeenheten riskerar överskridas. Budgeten för omsorgen om utvecklingsstörda inom socialservice prognostiseras överskridas pga överraskade kostnader i nödvändiga köptjänster både inom Kårkullas och KTO:s verksamhet.

 

 Stadsstyrelsen behandlade ärendet om rekryteringstillägg för social- och hälsovårdspersonal § 238 samt utbetalning av engångsersättning § 239 till social- och hälsovårdspersonal på möte 3.10.2022. Paragraferna godkändes och justerades omedelbart.  Dessa utgör en kostnad på ca 100 000 € inom äldreomsorgen, ca 100 000 € inom hälsovården och ca 20 000 € på social- och familjeenheten som är inräknad i  anhållan om tilläggsbudgeten.

 

 Totalt är prognosen för överskridning  - 1 500 000 € till ett verksamhetsbidrag om totalt  - 64 199 743 € för social-och hälsovårdsavdelningen

 

 Nettobeloppen per ansvarsområde är följande:

 

Social- och hälsovårdsförvaltning  +-0 €

 Socialservice - 200 000 €

 Familjeenheten - 150 000 €

 Äldreomsorgen - 1 050 000 €

 Hälsovård - 100 000 €

 Specialsjukvård +-0 €

 

Bilaga Coronakostnader Pargas SOHÄ 1-8 2022

 Helårsprognos för social- och hälsovårdsavdelningen

 

 

 

Föredragande Social- och hälsovårdsdirektör Miia Lindström, tfn 040 688 5497

 förnamn.efternamn@pargas.fi

 

 

 

Beslutsförslag Social- och hälsovårdsnämnden anhåller av stadsfullmäktige om ett  helhetstilläggsanslag på 1 500 000 €  till ett verksamhetsbidrag om totalt
- 64 199 743 € till social- och hälsovårdsavdelningen enligt följande fördelning:

Social- och hälsovårdsförvaltning, verksamhetsbidrag 2022: - 372 527€ (+- 0 €)
Socialserviceenheten 2022: - 9 062 185  (- 200 000 €)
Familjeenheten, verksamhetsbidrag 2022: - 3 389 755 (- 150 000 €)
Äldreomsorg, verksamhetsbidrag 2022: - 15 419 540  € (-  1 050 000 €)
Hälsovård, verksamhetsbidrag 2022: - 13 979 849 € ( - 100 000 €)
Specialsjukvård, verksamhetsbidrag 2022: -  21 975 887 € (+/- 0 €)  

 

Beslut Förslaget godkändes

 

Delgivning Stadsstyrelsen 

 

Stadsstyrelsen 24.10.2022 § 277 

 

 

Beredare Ekonomichef Petra Palmroos, tfn 040 839 7170

fornamn.efternamn@pargas.fi

 

  Tilläggsanslag i form av budgetändringar ska enligt stadens anvisningar för intern kontroll beviljas bara till den del det absolut är nödvändigt och enheterna inom sektorn eller avdelningen ska försöka täcka varandras behov av tilläggsanslag i mån av möjlighet genom omdisponeringar mellan enheterna.

 

Efter att den ekonomiska prognosen för hela social- och hälsovårdsavdelningen år 2022 har analyserats kan det konstateras att det inte är möjligt att täcka behovet av tilläggsanslag genom omdisponeringar mellan enheterna.

 

Bilaga Coronakostnader Pargas SOHÄ 1-8 2022

 Helårsprognos för social- och hälsovårdsavdelningen

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslag för social- och hälsovårdsavdelningen 2022 om totalt 1 500 000 euro beviljas enligt följande:

 

 

Budget 2022

Verksamhetsbidrag

Ändring

Ändrad budget

Verksamhetsbidrag

Social- och hälsovårdsförvaltning

-372 527

 

-372 527

Socialservice

-8 862 185

-200 000

-9 062 185

Familjetjänster

-3 239 755

-150 000

-3 389 755

Äldreomsorg

-14 369 540

-1 050 000

-15 419 540

Hälsovård

-13 879 849

-100 000

-13 979 849

Specialsjukvård

-21 975 887

 

-21 975 887

Totalt

-62 699 743

-1 500 000

-64 199 743

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter slutbehandling: Social- och hälsovårdsnämnden, Miia Lindström, Helena Lindell, Heidi Ulriksson, Anna Tähtinen, Ulrika S Lundberg, Petra Palmroos, Ulla Andersson

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 07.11.2022 § 144  

966/02.02.00/2021  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige beslutar att tilläggsanslag för social- och hälsovårdsavdelningen 2022 om totalt 1 500 000 euro beviljas enligt följande:

 

Budget 2022

Verksamhetsbidrag

Ändring

Ändrad budget

Verksamhetsbidrag

Social- och hälsovårdsförvaltning

-372 527

 

-372 527

Socialservice

-8 862 185

-200 000

-9 062 185

Familjetjänster

-3 239 755

-150 000

-3 389 755

Äldreomsorg

-14 369 540

-1 050 000

-15 419 540

Hälsovård

-13 879 849

-100 000

-13 979 849

Specialsjukvård

-21 975 887

 

-21 975 887

Totalt

-62 699 743

-1 500 000

-64 199 743

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Social- och hälsovårdsnämnden, Miia Lindström, Helena Lindell, Heidi Ulriksson, Anna Tähtinen, Ulrika S Lundberg, Petra Palmroos, Ulla Andersson

 

 __________________