Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 124


 

Fullmäktigeledamoten Kaj-Johan Karlsson m.fl.:s motion om platser för lastning av båtar

 

Stadsfullmäktige 25.04.2022 § 48 

 

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

  

"I hela Pargas skärgårdsområde finns ett stort behov av ordentliga lastningsplatser eller allmänna hamnar för leverans av varor och förnödenheter till holmar och öar. Behovet av tillfälliga lastnings-, lagrings- och angöringsplatser för såväl ortsbefolkningen som deltidsboende ökar årligen.

 

Dessa lastningsplatser är livsviktiga livlinor för all typ av företagsverksamhet vilket torde vara i stadens största intresse att bevaka. Staden bör vara aktivt med och utveckla verksamhetsförutsättningarna för att ortsbor och deltidsboende kan leva och vistas i skärgården även i framtiden.

 

Idag sköts dessa verksamhetsförutsättningar delvis av staten, i form av gamla förbindelsebåtsbryggor eller av enskilda näringsidkare samt också av frivilliga krafter som föreningar och sammanslutningar.

 

En stor oro föreligger då statens gamla och "farliga" bryggor avlägsnas vilket då kommer att leda till omfattande logistiska problem i hela skärgården. Även trafikarrangemangen på dessa platser är extremt bristfällig och utgör ofta en direkt fara för allmänheten då bl.a. räddningsfordon inte längre sommartid kan nå flera av dessa hamnar.

 

Undertecknade föreslår att Pargas stad omgående utreder vilka lastnings- och angöringsplatser som finns i vår skärgård. Utredningen bör omfatta platsernas lämplighet för lossning och lastning av material och varor. Utredningen bör kunna presenteras, exempelvis på stadens hemsidor. Utredningen bör uppdateras kontinuerligt med nödvändig information för att delges alla berörda som lever och verkar i vår skärgårdsstad.

 

Staden bör också ta en aktivare roll i att förbättra dessa befintliga lastningsplatser och vara delaktig i att underhålla, reparera, alternativt bygga helt nya. En aktivare dialog gällande de statligt ägda lastningsplatserna bör prioriteras i högre grad."

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsen 09.05.2022 § 135 

 

Beredare Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

I enlighet med den nya uppdaterade anvisningen om hantering av initiativ och motioner som godkändes av stadsstyrelsen ska motioner som lämnas in vid stadsfullmäktiges sammanträden alltid tas upp vid stadsstyrelsens följande sammanträde för att fastställa ansvariga beredare för dem.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar översända Kaj-Johan Karlssons motion om platser för lastning av båtar till teknikenheten för beredning i samråd med näringslivstjänster.

Ansvarig beredare är samhällsingenjören.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Samhällsingenjören, näringslivschefen

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 251 

 

 

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Inledningsvis bör konstateras att lastningsplatser eller allmänna hamnar som ägs eller disponeras av Pargas stad är rätt så få till antalet. Delvis beror detta av att staden inte äger särdeles många markområden direkt vid stränder och speciellt inte strandområden med goda vägförbindelser eller farledsförbindelser. Därtill har behoven för lastnings- och lossningsplatsernas nåbarhet och infra förändrats, som en följd av att varutransporterna blivit större och tyngre. Detsamma gäller transportfordonen och transportfarkosterna, vilket lett till att gamla allmänna lastnings- och lossningsplatser inte längre betjänar på samma sätt som tidigare, då dessa inte är byggda för stora och tunga varutransporter.

 

När det sedan gäller allmänna hamnar för persontrasporter finns dessa oftast i anslutning till övriga hamnar och bryggor inom centrumområdena. I någon utsträckning finns också allmänna hamnar och bryggor som lämpar sig för personaltransporter utanför centrumområdena. Gemensamt för dessa är bristen på parkeringsplatser och möjligheten till ordnad parkering. Till skillnad från ordnad uthyrningsverksamhet av båt- och bilplatser där kunderna har anvisade parkeringsplatser, sker parkeringen i anslutning till dessa hamnar och bryggor oorganiserat på t.ex. allmänna vägar eller t.o.m. privata markområden. Detta leder sedan till andra problem som t.ex. vägar som är svårframkomliga för huvudanvändarna och räddningsmyndigheter.

 

De hamnar och bryggor som Pargas stad äger eller disponerar och som i någon utsträckning används och lämpar sig för lastning- och lossning av varutransporter finns i stadsdelen Norrby vid avloppsreningsverket, Granvik strand, Södra hamnen i Nagu, Käldinge vid färjfästet (väglagsfärjan till Sandö), kajen på Vitteludd i Näsby, samt hamnen i Norrby i Iniö. Därtill har staden underhållsansvar för en tungpontonbrygga i Hyppeis i Houtskär, vilken i begränsad utsträckning kan användas för persontransporter och små varutransporter.

 

Vid avloppsreningsverket i Norrby finns en fast kaj som fungerar för varutransporter. I anslutning till denna hyr staden ut båt- och bilplatser. Användningen av denna begränsas av vattendjupet i hamnen och i den inofficiella båtleden till hamnen och vidare söderut genom sundet.

 

Granvik strand består av en fast pir med båtplatser för fastbosatta och en lastnings- och lossningsbrygga i direkt anslutning till statens vägområde och förbindelsebåtsbryggan. Området lämpar sig inte för större varutransporter som kan orsaka störningar i användningen av väg- och hamnområdet. Utrymme för tillfällig lagring av varor finns inte. Därtill är möjligheterna till parkering begränsade.

 

Södra hamnen i Nagu lämpar sig för mindre varu- och persontransporter då vattendjupet i hamnen och i den inofficiella båtleden till hamnen är begränsat och dessutom begränsas av Krogströmsbron. I anslutning till hamnen finns ett allmänt parkeringsområde.

 

Lastnings- och lossningsplatsen i Käldinge arrenderas av Pargas stad fram till år 2028. Området gränsar till statens vägområde och kajen är i huvudsak avsedd för icke-kommersiellt bruk enligt arrendeavtalet.

 

På Vitteludd i Näsby byggde Pargas stad åren 2015-2016 en ny kaj i stället för den gamla ångbåtsbryggan som revs. Förutom att kajen fungerar som lossnings- och lastningsplats för varor, finns septimottagning för båtar, husbilar och husvagnar i anslutning till kajen. Kajen förverkligades med danaarvsmedel och med stöd av lokal finansiering. Kajen finns i anslutning till statens vägområde och privata markområden, så möjligheterna till att tillfälligt lagra material och varor är begränsat.

 

I anslutning till gästhamnen, förbindelsebåtshamnen och bränsleförsäljningsbryggan i Iniö äger staden ett hamnområde som i viss utsträckning fungerar som lastnings- och lossningskaj för varor- och persontransporter. Kajen byggdes som en del av gästhamnen.

 

I Hyppeis har staden underhållsansvar för en tungpontonbrygga som under tidigt 90-tal skaffades för att betjäna fiskerinäringen. Bryggan ägs av staten (NTM-centralen). Bryggan kan i mycket begränsad utsträckning användas för persontransporter, samt lastning och lossning av mindre varor. Bryggan finns i anslutning till statens vägområde och de angränsade land- och vattenområdena är i privat ägo.

 

Utöver detta kan det finnas mindre bryggor och strandområden som i begränsad utsträckning används för lossning och lastning av varor, utan vi har kännedom om detta. De hamnar och kajer som redogjorts för ovan, är sådana som i viss utsträckning kan användas och som används för lastning och lossning av varor och för vilka staden har underhållsansvar. Därtill finns statens förbindelsebåtsbryggor och eventuella andra statliga bryggor, samt eventuella privata bryggor och hamnar som i någon utsträckning används för lossning och lastning av varor.

 

Gemensamt för flera av stadens äldre allmänna hamnar och kajer är att livslängden för dessa börjar nå sitt slutskede och skicket på dessa är dåligt. Reparationsskulden växer och behovet av grundliga reparationer ökar. Kajer och hamnar för varutransporter är oftast gedigna stål- och betongkonstruktioner för att hålla för hantering av tunga varor, fordon och fartyg. Inom de närmaste åren behöver åtgärder planeras och vidtas, samt ekonomiska medel reserveras för att dessa hamnar skall kunna betjäna säkert och funktionellt i framtiden.

 

Vid sidan av att arbeta med att tillgodose reparationsbehoven och utvecklingen av stadens egen hamninfra för transporter, finns behov av att i dialog med t.ex. staten vara med och utveckla deras hamninfra. Hur, var och av vem som hamninfra upprätthålls och utvecklas är kontinuerlig dialog mellan inblandade och besluten behöver bygga på behov, ekonomiska förutsättningar, prioriteringar, samt utgående från servicenivå.

 

För att nämna ett exempel, kan kajen i Vitteludd nämnas där staden tillsammans med andra lokala aktörer var med och drev, finansierade och förverkligade projektet. Motsvarande exempel finns också från bl.a. Kirjais där en statlig brygga som skulle rivas, förnyades med föreningskrafter.

 

Möjligen kan information om stadens allmänna lastningsplatser finnas på stadens webbsida om det kan anses förbättra tillgängligheten och servicenivån. Ifall att informationen finns på stadens webbsida, är det fortsättningsvis ändå önskvärt att staden kontaktas om eventuella större varutransporter för att känna till användningen och organisera med denna, samt informera om eventuella begränsningar. Gällande informationen om privata och statliga hamnar och bryggor, är det upp till innehavaren att besluta hur och var de vill informera.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att godkänna teknikenhetens redogörelse och föreslå att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: Motionsställaren, samhällsingenjören, näringslivschefen, ledningsgruppen

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 124  

688/08.01.02/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige

1) tar del av den utredning som getts med anledning av motionen och

2) förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Stadsfullmäktige

1) beslutade att godkänna den utredning som getts med anledning av motionen och
2) förklarade motionen slutbehandlad.

 

Delgivning Motionsställaren, samhällsingenjören, näringslivschefen, ledningsgruppen

 

 __________________