Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 125


 

Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om att binda samman förbindelsefartygstrafiken och kollektivtrafiken med anropstaxiturer

 

Stadsfullmäktige 30.05.2022 § 80 

 

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

 

"Förbindelsefartyget Baldur är en del av NTM-centralens vägnät. Det transporterar fast boende, sommarboende och turister till de fast bebodda öarna Utö, Jurmo, Aspö, Nötö och Berghamn i den yttre skärgården. Dessutom används dessa hamnar av boende på flera mindre öar. Det totala antalet fast boende på öarna är cirka 100 personer och antalet sommarboende cirka 400 personer och enligt Forststyrelsen besöks området av upp till 100 000 turister om somrarna. För de boende i den yttre skärgården är Baldur den enda förbindelsen till Nagu och vidare till fastlandet och till tjänster som hälsovårdscentralen.

 

Antalet användare av Baldur har ökat med upp till 57 % under de senaste fyra åren, från 31 000 till 47 000. Samtidigt har bussturen på vardagskvällar lagts ner. En bidragande orsak till detta var den tidsperiod då alla passagerare undvek att använda buss på grund av risken för corona.

 

Antalet passagerare på Baldur:

2018: 30 892

2019: 32 091

2020: 41 204

2021: 46 879

 

Nu är det ytterst viktigt att få kollektivtrafikförbindelsen att fungera. Om en person bosatt i den yttre skärgården inte äger en bil har hen för tillfället möjlighet att åka kollektivt och nå tjänster endast på fredagar, lördagar och söndagar samt varannan måndag. Det är framförallt pensionärer som ofta saknar bil.

 

Enligt de uppgifter som jag har planeras för tillfället en förbättring så att den anropstaxitur som körs varannan måndag skulle köras varje måndag. Men detta räcker inte på något vis till. Det får inte finnas en situation där befolkningen i hela den yttre skärgården endast kan åka kollektivt till Nagu centrum fyra gånger i veckan, med tyngdpunkt på veckoslutet. Om en person åker till Nagu på måndag är det följande gång möjligt för hen att komma tillbaka hem på onsdag. Det är så gott som omöjligt att sköta grundläggande ärenden som att gå på apotek, posten, hälsovårdscentralen osv.

 

De usla förbindelserna gör att man inte kan uppsöka läkare på grund av "småsaker", som för att ta svalgodling på grund av halsont. Det är väldigt svårt att nå vård för behandling av vanliga antibiotikakrävande sjukdomar. Man uppsöker läkare först när man redan behöver helikopter.

 

Vi får skärgårdstillägg - ca 6 miljoner euro 2020. Det ska användas för de särskilda behov som de boende i skärgården har, och att möjliggöra kollektivtrafik är ett alldeles centralt ändamål som pengarna ska användas till.

 

Hållbar utveckling är en viktig del av stadens nya strategi. Det är särskilt viktigt i den känsliga skärgården. Skärgårdsvägen är redan i dagens läge hårt trafikerad av privatbilar, man borde få till stånd en minskning. Anropstaxi är ett ganska enkelt sätta att åtgärda detta.

 

Nagu södra rutt

 

Det är samma situation med förbindelsefartyget Falkö på Nagu södra rutt. De öar som ligger längs Falkös rutt är: Pensar, Penö, Gullkrona, Stenskär, Grötö, Bränskär, Knivskär, Kopparholm, Bodö, Träskholm, Björkö, Gloskär, Trunsö, Sandholm, Lökholm och Borstö. Merparten av dessa öar har fast bosättning. Skärgårdstillägg måste användas till förmån för dessa människor - det bor tiotals människor längs rutten och en kollektivtrafikförbindelse mellan Kirjala och Nagu centrum (12 km) saknas helt. Man borde få en anropstaxiförbindelse även för denna sträcka.

 

Turism och förbindelsefartyg

 

Parkeringen i Pärnäs är helt fullsatt om somrarna, det antal bilar som borde kunna parkeras där får inte plats. Det är många som skulle välja kollektivtrafik om det var möjligt. Trycket på parkeringen måste minskas genom att ordna en fungerande kollektiv förbindelse från Pärnäs till Pargas centrum.

 

Många sommarboende kommer från Helsingfors och andra delar av Finland, och många familjer har ingen bil, eftersom kollektivtrafiken fungerar bra på många orter, som i Helsingfors. I dag väljer folk ekologiskt och skaffar ingen bil. Dessa sommarboende har endast möjlighet att komma bort från den yttre skärgården på fredagar, lördagar och söndagar.

 

I Pargas är turismen en viktig källa till skatteinkomster.

 

Motionen stöds av följande företagare i den yttre skärgården:

Klas Mattsson, Jurmo

Tiina Johansson, Jurmo

Sari Lapinleimu, Utö

Mikko Fagerroos, Utö

Hanna Kovanen, Utö

Joakim Stolpe, Nötö

Lotta Green, Nötö

Lotta Laaksonen, Nötö

Ingrid Sundbom, Nötö

Gabriel Sydänvirta, Nötö

Elin Maria Sydänvirta, Nötö

Jaana Novitskij, Nötö

Santeri Knaapinen, Björkö

Tiia Kaartovuori, Björkö

Laura Simonen-Spicer, Bodö

Matt Spicer, Bodö

 

FÖRSLAG:

 

 NTM-centralen erbjuder oss en fantastisk, fungerande förbindelsefartygstrafik, Pargas stad måste ordna anropstaxitrafik från förbindelsefartyget till Pargas centrum med hjälp av skärgårdstillägg (ca 6 miljoner euro årligen). Vi föreslår att anropstaxitrafik omedelbart sätts in så att den kombinerar med förbindelsefartygsturerna på måndagar, tisdagar och onsdagar för att göra det möjligt för de boende att besöka läkare och för turisterna att använda kollektivtrafik samt för att lätta på situationen med den underresurserade parkeringen i Pärnäs. Av samma orsaker måste anropstaxitrafiken utvecklas även på Nagu södra rutt."

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsen 13.06.2022 § 182 

 

 

Beredare Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

I enlighet med den nya uppdaterade anvisningen om hantering av initiativ och motioner som godkändes av stadsstyrelsen ska motioner som lämnas in vid stadsfullmäktiges sammanträden alltid tas upp vid stadsstyrelsens följande sammanträde för att fastställa ansvariga beredare för dem.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att översända fullmäktigeledamot Lotta Laaksonens motion om att binda samman förbindelsefartygstrafiken och kollektivtrafiken med anropstaxiturer till näringslivstjänster för beredning.

Ansvarig beredare är näringslivschefen som ska konsultera turismchefen.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Näringslivschefen, turismchefen, ledningsgruppen

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 250 

 

 

Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675

 Turismchef Benjamin Donner, tfn 040 483 8282

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Goda förbindelser är i central ställning för att hålla skärgården levande.

Staden har nästan 100 öar med fast bosättning och dessutom finns det ytterligare öar med livligt deltidsboende eller turism utan att ha någon skriven på ön. Icke-existerande och svårförståelig vattentrafik samt invecklade kombinationer av förbindelsebåtar och vägburen kollektivtrafik är utmaningar som bidrar till tillgänglighetsproblem för den som bor och lever i skärgårdsförhållanden. Fritidsboende och turister har ännu svårare att få en klar bild av hur man kan ta sig fram i skärgården.

Förutom de utmaningar som de fast boende har gällande egna resor betyder det här även färre besökare och därmed ett mindre antal konsumenter av de tjänster som produceras i skärgården vilket ger ett sämre serviceutbud, sämre ekonomi och färre arbetsplatser i skärgården.

 

Behovet av anropstaxin är stort och gäller hela vår skärgård inklusive "gamla Pargas" där vi också har mänskor som bor långt utanför centrum och vilka saknar bil. Fullmäktige beslöt på sitt möte den 7 december 2021 att godkänna att en utredning över kollektiv- och anropstaxitrafiken görs i samarbete med områdesnämnderna. Arbetet med denna utredning pågår och den ska vara klar innan utgången av år 2022.

 

Alla önskemål går inte att uppfylla men strävan är givetvis att kunna uppfylla så många som möjligt. För att få en uppfattning om var de största behoven finns så ordnades en enkät under våren. Enkäten samlade över 100 svar och visade mycket tydligt att speciellt i Pärnäs finns problem med bristfälliga fortsättningsförbindelser och parkeringsproblem. Staden har för sommarsäsongen satt in persontransport måndagar för sträckan Nagu-Pargas i samband med Utö ruttområdes trafik. Hittills har tyvärr endast mellan 2 och 6 personer använt sig av turen per gång, och en lika stor utmaning som själva tillgången till transporten är att lyckas med att sprida ut information.

 

För att avhjälpa sådana utmaningar som motionens inlämnare påtalar har i stadens nya organisation tillsatts det nya ansvarsområdet "Förbindelser och kollektivtrafik" under sektorn Livskraft och välfärd. Detta gör att man kan utveckla förbindelserna på ett bättre sätt än hittills där ansvarsfördelningen varit oklar. Omfattningen av anropstaxitrafiken är dock fortsättningsvis helt beroende av de ekonomiska resurser ansvarsområdet ges i de årliga budgetförhandlingarna.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att godkänna näringslivstjänsters redogörelse och föreslå att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: Motionsställaren, näringslivschefen, turismchefen, ledningsgruppen

 

 __________________

 

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 125  

890/08.00.00/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige

1) tar del av den utredning som getts med anledning av motionen och

2) förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Stadsfullmäktige

1) beslutade att godkänna den utredning som getts med anledning av motionen och
2) förklarade motionen slutbehandlad.

 

Delgivning Motionsställaren, näringslivschefen, turismchefen, ledningsgruppen

 

 __________________