Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 126 

Fullmäktigeledamoten Lotta Laaksonen m.fl.:s motion om en kollektivtrafikstrategi

 

Stadsfullmäktige 20.06.2022 § 98 

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

"Av de miljöenkätresultat som publicerades i dag framgick det att av de 18 framtagna faktorer som påverkar miljöns och klimatets tillstånd var kollektivtrafiken den faktor som man var minst nöjd med i Pargas. Samtidigt framgick det av Valonias presentation att trafiken är den största orsaken till koldioxidutsläppen i Pargas.

Utvecklingen av kollektivtrafiken har också lyfts fram i stadens nya livskraftsstrategi, så konkreta åtgärder behövs och arbetet måste inledas för att förändringarna ska kunna genomföras så snart som möjligt.

Särskilda problempunkter i kollektivtrafiken är de få förbindelserna från Pargas centrum ut mot skärgården samt förbindelserna mellan förbindelsefartygstrafiken och kollektivtrafiken som saknas helt från flera rutter.

De ökande turistströmmarna medför mer biltrafik och utsläpp i Pargas. Av det stora antalet privatbilister borde man få åtminstone en del att övergå till kollektivtrafik. Den länge planerade "turistbiljetten" blev inte av i sommar heller.

Enligt Föliutredningen är det oskäligt dyrt att gå med i Föli. Man borde därför försöka lyfta fram problemet via NTM-centralen, vid förhandlingsbordet om Föli, och även överväga att gå med i Föli kostnaderna till trots.

Miljö- och klimatarbetsgruppen kan inte ensam lösa alla problem vad gäller kollektivtrafiken, utan bara sätta upp mål. Det behövs därför en särskild kollektivtrafikstrategi för Pargas med målsättningen att utreda utmaningarna för kollektivtrafiken, bl.a. att kombinera förbindelsefartygstrafiken med kollektivtrafiken, att göra tidtabellerna lättillgängliga på nätet så att de går att hitta samt att utreda möjligheterna att gå med i Föli - statligt finansieringsstöd.

Vårt förslag är
att det tas fram en kollektivtrafikstrategi för Pargas med målsättningen att göra förbindelserna smidigare, kombinera förbindelsefartygstrafiken med kollektivtrafiken, tillgängliggöra tydliga tidtabeller, minska de totala utsläppen och stödja en hållbar turism."

__________________

 

 

Stadsstyrelsen 22.08.2022 § 206 

 

Beredare Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

I enlighet med den nya uppdaterade anvisningen om hantering av initiativ och motioner som godkändes av stadsstyrelsen ska motioner som lämnas in vid stadsfullmäktiges sammanträden alltid tas upp vid stadsstyrelsens följande sammanträde för att fastställa ansvariga beredare för dem.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att översända fullmäktigeledamot Lotta Laaksonens motion om en kollektivtrafikstrategi till näringslivstjänster för beredning så att turismenheten konsulteras.

Ansvarig beredare är näringslivschef Tomas Eklund.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Ledningsgruppen

 

 ___________________

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 248 

 

Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Pargas stad har en välfungerande kollektivtrafik. Förbindelserna mellan Pargas och Åbo stad är täta och användningsgraden är hög, åtminstone under normalförhållanden. Pandemin gjorde att bussanvändningen minskade kraftigt men håller nu på att återhämta sig.

Kollektivtrafiken upphandlades i årsskiftet och det nya avtalet trädde i kraft 1.6.2022. Avtalet innebär att elbussar kommer att trafikera mellan Pargas centrum och Åbo. Om allt går som planerat, trots komponentproblem,har vi de nya elbussarna i användning sommaren 2023.

 

Förbindelserna från Pargas centrum ut mot skärgården är betydligt glesare. Här bör man beakta att nuvarande bussar oftast har väldigt få resenärer, vilket gör det både ur miljö- och ekonomisk synvinkel rätt svårt att motivera ett utvidgat antal turer.

 

Alternativet att gå med i Föli behandlades denna höst i stadsstyrelsen och man beslöt att åtminstone i detta skede inte fortsätta förhandlingarna om medlemskap. Föli skulle vara ett mycket dyrt alternativ utan att öka turtätheten. Staden samarbetar tätt med NTM-centralen för att förbättra servicenivån gällande nuvarande kollektivtrafik. Stadens förmånliga månadskort, Seutu+, fungerar som sådant i hela Föli-området. Betalningsmöjligheterna har förbättrats och i början av nästa år kommer nya biljettalternativ att finnas såsom till exempel ett turistkort.

 

Förbindelserna är väldigt viktiga för Pargas stad. Det är fråga om en stor helhet som förutom busstrafiken också innefattar till exempel anropstaxi, landsvägsfärjor och förbindelsebåtar. Att få dessa olika färdmedel att smidigt fungera för olika kundgrupper såsom skolelever, företagare, turister och anställda i skiftesarbete är en stor utmaning. En arbetsgrupp har tillsatts av fullmäktige för att göra en utredning över kollektiv- och anropstaxitrafiken i samarbete med områdesnämnderna. Denna utredning som färdigställs i slutet av detta år är en bra grund för vidare åtgärder.

 

Stadens organisation genomgår förändringar och från och med år 2023 kommer det nya ansvarsområdet Förbindelser och kollektivtrafik att finnas under sektorn Livskraft och välfärd. Detta möjliggör ett större fokusdessa för hela vår skärgårdsstad ytterst viktiga frågor.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att godkänna näringslivstjänsters redogörelse och föreslå att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: Motionsställaren, näringslivschefen, turismchefen, ledningsgruppen

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 126  

1015/08.00.00/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige

1) tar del av den utredning som getts med anledning av motionen och

2) förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Under diskussionen föreslog fullmäktigeledamot Lotta Laaksonen att ärendet remitteras. Förslaget om remiss understöddes av Kati Karlsson.

Eftersom det gjorts ett remissförslag, ska stadsfullmäktige rösta. Omröstningen sker elektroniskt.

Ordföranden föreslog följande omröstningssätt: De som understöder grundförslaget, dvs. fortsatt behandling av ärendet, röstar Ja och de som understöder remittering av ärendet på det sätt som Laaksonen föreslog röstar Nej.

Vid omröstningen gavs följande röster:
24 Ja-röster
10 Nej-röster
1 nedlagd röst

Det beslutades att fortsätta behandlingen av ärendet.

Godkändes enligt grundförslaget.

 

Bilaga Omröstningsprotokoll stadsfullmäktige 17.10.2022 §126

 

Delgivning Motionsställaren, näringslivschefen, turismchefen, ledningsgruppen

 

 __________________