Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 123


 

Fullmäktigeledamoten Kaj-Johan Karlsson m.fl.:s motion om avskaffande av broavgifter

 

Stadsfullmäktige 25.04.2022 § 49 

 

 

Beslut Stadsfullmäktige antecknade följande motion för kännedom:

  

"Pargas stad och dess företagare har under en tid drabbats av en speciell broavgift om man vill ta sig över ex. Rävsundsbron, Hessundsbron eller Sattmarksbron med ett tyngre specialfordon.

 

Framför allt den tyngre industrin och husbyggare som behöver lyftkran eller pålningsmaskin för sitt bygge lider i allt högre grad av detta. Dels är det en orimlig kostnad men framför allt en byråkratisk process för vilken man måste reservera tid.

 

Staden har redan tagit initiativ till denna olägenhet, men detta kräver en större engagemang från stadens sida. Idag förlorar Pargas företag offerter på grund av den snedvridna konkurrensen broavgifterna medför. En sådan avgift försätter invånare och företag i Pargas i en ojämlik situation jämte det övriga landet.

 

 Undertecknade yrkar att staden omgående utnyttjar alla tillbudsstående medel och kanaler för att avskaffa broavgifter i Pargas som inverkar menligt på de lokala företagens möjligheter att konkurrera om entreprenader utanför staden."

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsen 09.05.2022 § 136 

 

 

Beredare Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

I enlighet med den nya uppdaterade anvisningen om hantering av initiativ och motioner som godkändes av stadsstyrelsen ska motioner som lämnas in vid stadsfullmäktiges sammanträden alltid tas upp vid stadsstyrelsens följande sammanträde för att fastställa ansvariga beredare för dem.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar översända Kaj-Johan Karlssons motion om avskaffande av broavgifter till näringslivstjänster för beredning i samråd med teknikenheten.

Ansvarig beredare är näringslivschefen.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Näringslivschefen, samhällsingenjören

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsen 03.10.2022 § 249 

 

 

Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Broavgiften för tunga transporter är ofta väldigt betungande för stadens företag. Den känns också orättvis då företag som inte är bakom en bro, såsom i vår grannkommun, har en konkurrensfördel vid offertförfrågningar.

För att reda ut bakgrunden varför avgiften tas och om läget är likadant i hela landet sammankallades till ett möte med Trafikledsverket och NTM-centralen.

Det viktigaste ärendet på agendan var givetvis att undersöka om man kan få avgiften bort eller åtminstone sänkt till en skäligare nivå.

Trafikledsverket representerades av bl.a. enhetschef Anu Kruth och avdelningschef Minna Torkkeli och NTM-centralen av tillståndschef Petteri Pietilä. Från Pargas stad deltog förutom stadens egen personal också företagare samt företagarföreningens representant.

Trafikledsverket visade förståelse för vår uppfattning om att avgiften är oskälig och lovade att undersöka om det finns lösningar för att underlätta situationen. Samtidigt underströk man dock att det finns ett stort antal broar i vårt land som inte är i det skick de borde vara. Genom tillståndsprocessen och genom att ställa krav på hur överfarten skall ske kan man säkerställa att broarna fortsättningsvis överhuvudtaget kan användas på ett säkert sätt. Situationen är densamma i hela landet där broar finns och är inte ett specifikt problem för Pargas.

 

Pargas stad har också undersökt hurdan situationen är i Vasa och speciellt då gällande Replotbron. Läget där är likadant och det lokala näringslivet har varit mycket kritiska till avgiften. Via ett testprojekt försöker man få ner på broövervakningsavgiften genom att utbilda "egen" personal för att sköta själva övervakningen och anmälan.

 

Trafikledsverket behandlade våra frågor internt. Projektet i Vasa kan tyvärr inte tillämpas i övriga delar av landet på grund av nuvarande lagstiftning. Man var dock positivt inställd till att för egen del lobba för billigare broövervakningsavgifter. Konkret var man också beredd att i vissa fall använda en förmånligare avgiftstillämpning vilket genast kommer våra företag till gagn.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen beslutar att godkänna näringslivstjänsters redogörelse och föreslå att fullmäktige förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Efter stadsfullmäktiges beslut: Motionsställaren, näringslivschefen, samhällsingenjören, ledningsgruppen

 

 __________________

 

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 123  

687/02.05.00/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige

1) tar del av den utredning som getts med anledning av motionen och

2) förklarar motionen slutbehandlad.

 

Beslut Stadsfullmäktige

1) beslutade att godkänna den utredning som getts med anledning av motionen och
2) förklarade motionen slutbehandlad.

 

Delgivning Motionsställaren, näringslivschefen, samhällsingenjören, ledningsgruppen

 

 __________________