Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 27.11.2023/Paragraf 352 

Ta del av olika nämnders, sektioners m.fl. myndigheters protokoll

 

Stadsstyrelsen 27.11.2023 § 352  

    

 

Beredare Förvaltningschef Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

 Följande protokoll har tillställts stadsstyrelsen:

-          Bygg- och miljönämnden 8.11.2023

-          Bygg- och mljönämnden 8.11.2023, utdrag § 156

-          Bygg- och mljönämnden 8.11.2023, utdrag § 161

-          Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto 8.11.2023

-          Nämnden för fostran och utbildnigs svenskspråkiga sektion 8.11.2023

 

 Följande tjänsteinnehavarbeslut har tillställts stadsstyrelsen:

 

 Tekniska chefen:

-          nr 23/30.10.2023 enligt vilket samtycke ges till att använda allmänna områden i staden under tiden 3-19.11.2023, Lux Archipelago

-          nr 24/22.11.2023 enligt vilket Sitowise Oy:s anbud godkänns i enlighet med gällande ramavtal / Upphandlingsbeslut Huvudprojektering och arkitektplanering samt konstruktionsplanering, sanering av fasaden på Pargas vattenverk

 

 Samhällsingenjören:

-          nr 17/14.11.2023 enligt vilket Pargas stad väljer Grävmaskinsfirma Ronny Sundqvist Ab till entreprenör för byggande av gatan Norrgårdsbacken (pålarna 100-160)

-          nr 18/15.11.2023 enligt vilket samtycke ges till att använda allmänna områden samt för trafikarrangemang för Julstadens öppning 17.11.2023 / Kiva i Pargas rf

-          nr 19/15.11.2023 enligt vilket 2023 års vägunderhållsbidrag till väglagsfärjor fördelas enligt bifogad fördelningstabell

-          nr 20/16.11.2023 enligt vilket samtycke ges till användning av områden enligt kartbilaga för Luciakortegen 13.12.2023 / Folkhälsan i Pargas rf

 

 Fastighetschefen:

-          nr 8/13.11.2023 enligt vilket Lammin Ikkuna Oy väljs till entreprenör / leverans och montering av fönster, Björkhagens daghem

-          nr 9/16.11.2023 enligt vilket Slit & Släp Karlsson väljs till entreprenör / renovering av Skräbböle väderkvarn

 

 Förvaltningschefen:

-          nr 33/27.10.2023 enligt vilket bibliotekschef Tapani Häkkinen utses till arbetarskyddschef

-          nr 34/03.11.2023 enligt vilket löneutbetalningsdag ändras fr.o.m. 1.1.2024 så att ordinarie anställdas månadslöner utbetalas den 15:e dagen i månaden och visstidsanställdas lönedag är den sista vardagen i månaden

-          nr 35/03.11.2023 enligt vilket Eija Kavanti väljs till vikarie för personalchefen fr.o.m. 1.1.2024

-          nr 36/03.11.2023 enligt vilket tekniska chefen Jonas Nylund beviljas oavlönad tjänstledighet enligt anhållan för tiden 1.1-30.6.2024

-          nr 37/03.11.2023 enligt vilket Korssundin leirialuesäätiö sr beviljas ett bidrag om 1 039,80 euro motsvarande 70 % av den fastighetsskatt som sökanden erlagt år 2023

 

Livskraftschefen:

-          nr 22/21.11.2023 enligt vilket båtplats nr 3 i Ljusuddabryggans andelslags brygga säljs

-          nr 24/21.11.2023 enligt vilket båtplats nr 4 i Ljusuddabryggans andelslags brygga säljs

-          nr 25/21.11.2023 enligt vilket båtplats nr 2 i Ljusuddabryggans andelslags brygga säljs

 

Föredragande Tf. stadsdirektör Hanna-Maria Grandell, tfn 050 473 9910

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen antecknar att den tagit del av protokollen.

Stadsstyrelsens ordförande har meddelat att på bygg- och miljönämndens beslut 8.11.2023 § 162 utövas övertagningsrätt i enlighet med § 42 i förvaltningsstadgan.

Stadsstyrelsen beslutar att det inte finns orsak att ta något annat av besluten till behandling i stadsstyrelsen.

 

Beslut Gunilla Granberg anmälde partsjäv och avlägsnade sig från sammanträdet. Staffan Åberg fungerade som ordförande.

 

 Tf. stadsdirektören ändrade sitt beslutsförslag:

 Stadsstyrelsen utövar inte övertagningsrätt på bygg- och miljönämndens beslut 8.11.2023 § 162, motivering begränsning av övertagningsrätten, kommunallagen 92 §. Till behandling i ett högre organ får inte tas ärenden som gäller tillstånds-, anmälnings-, tillsyns- och förrättningsförfaranden enligt lag eller förordning. Ärenden som inte omfattas av övertagningsrätten behandlas av stadens miljövårdsmyndighet.

 

 Stadsstyrelsen beslutar anteckna att den tagit del av protokollen.

 

 Förslaget godkändes.

 

 __________________