Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 17.10.2022/Paragraf 116


 

Konstatera sammanträdets laglighet och beslutförhet

 

Stadsfullmäktige 17.10.2022 § 116  

    

 

Enligt § 18 i förvaltningsstadgan för Pargas stad utfärdas kallelsen till fullmäktiges sammanträde av fullmäktiges ordförande, eller om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden.

 

I kallelsen anges tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. Till kallelsen bifogas föredragningslistan.

Kallelsen ska sändas senast fem dagar före sammanträdet till varje ledamot och ersättare och till dem som har rätt eller skyldighet att närvara vid sammanträdet.

Inom samma tid informeras om sammanträdet på stadens webbplats.

 

Föredragningslistan som innehåller en kort redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till fullmäktiges beslut, sänds med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föredragningslistan görs upp på svenska och finska. Föredragningslistan läggs ut på stadens webbplats.

 

De närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras genom namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning. En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jävig att behandla ett ärende på föredragningslistan ska omedelbart anmäla förhinder eller jäv till fullmäktiges ordförande och sekreterare. När ordföranden och sekreteraren har fått anmälan om förhinder eller jäv av ledamoten eller på något annat tillförlitligt sätt ska ordföranden eller sekreteraren kalla in en sådan ersättare för fullmäktigeledamoten som avses i 17 § 1 mom. i kommunallagen. Ersättarna kallas in i den ordning som de träder i ledamöternas ställe.

 

När ordföranden har konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande, konstaterar ordföranden om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

 

Enligt 103 § i kommunallagen är fullmäktiges sammanträde beslutfört när minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande. Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har i enlighet med förvaltningsstadgan lagts ut på stadens webbplats onsdagen före sammanträdet och inom samma tid i den elektroniska mötesportalen.

Föredragningslistan med bilagor och material har lagts ut i den elektroniska mötesportalen onsdagen före sammanträdet för varje ledamot och ersättare och för dem som har rätt eller skyldighet att närvara vid sammanträdet. Föredragningslistan har även lagts ut på stadens webbplats www.pargas.fi.

 

I enlighet med det ovan anförda har fullmäktiges sammanträde sammankallats i enlighet med kommunallagen och förvaltningsstadgan för Pargas stad. Sammanträdet inleds med namnupprop som verkställs i alfabetisk ordning.

 

Beslutsförslag Sammanträdet konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört.

 

Beslut Ordföranden konstaterade att sammanträdet hade kungjorts i laglig ordning och att 35 fullmäktigeledamöter var närvarande, vilket innebär att sammanträdet även var beslutfört.

 __________________