Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Protokoll 20.06.2022/Paragraf 93


 

Utreda grunderna för dagvattentaxan

 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 09.02.2022 § 9 

 

 

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Stadsfullmäktige beslöt 7.12.2021 § 158 i samband med att 2022 års dagvattentaxa godkändes följande:

1) att 2022 års dagvattenavgifter för bebyggda fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem hålls oförändrade och på samma nivå som avgifterna i dagvattentaxa för 2021

2) att år 2022 utreda grunderna för vem som ska betala dagvattentaxa och om det finns sådana som inte borde betala taxan.

 

Grunderna för vilka kunder som faktureras kommunens dagvattenavgift bestäms utgående från om fastigheten finns inom något av kommunens verkningsområden för dagvattenhanteringen. Verkningsområdena utgörs av de områden som är detaljplanerade och dagvattenavgift uppbärs endast för bebyggda fastigheter. Stadsfullmäktige för Pargas stad godkände och slog fast verkningsområdena för kommunens dagvattenhantering 10.12.2019 § 105.

 

Enligt markanvändnings- och bygglagen ligger ordnandet av dagvattenhanteringen inom detaljplaneområden på kommunen och verkningsområdet för kommunens dagvattensystem är ett område inom vilket fastigheterna betjänas av kommunens dagvattensystem.

Kommunen ska se till att kommunens dagvattensystem genomförs i överensstämmelse med de behov som föranleds av den markanvändning som anges i detaljplanen, om kostnaderna för genomförande av dagvattensystemet inte är oskäliga för kommunen eller för fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

 

Avgift som kommunen tar ut för dagvattenhantering:

Enligt markanvändnings- och bygglagen kan kommunen hos ägarna eller innehavarna av fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem ta ut årlig avgift för att täcka de kostnader som dagvattensystemet medfört för kommunen. Kommunen ska anta en taxa som innefattar grunderna för beräkning av avgiften. Grunderna för dagvattenavgiften utgörs av kommunens dagvattenhanteringslösningar och fastighetens läge inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem samt av kostnaderna för planeringen av systemet inom det område där fastigheten är belägen. Dagvattentaxan i Pargas stad bygger på samma dagvattenavgift för alla fastigheter inom verkningsområdena, således att storleken på dagvattenavgiften bestäms enligt fastighetens användningsändamål enligt följande:

- Bostadshusfastigheter, parhus och små husbyggnader.

- Radhusfastigheter.

- Höghusfastigheter.

- Affärsfastigheter och tillhörande parkeringsområden.

- Industrifastigheter och tillhörande parkerings- och förrådsområden.

- Kommunala och därmed jämförbara fastigheter i offentligt bruk.

 

 

I ett tidigare utlåtande av Kommunförbundet är Pargas stads dagvattenavgift till dess karaktär och storlek en grundavgift, d.v.s. den baserar sig inte på mängden dagvatten fastigheten avleder till kommunens dagvattensystem. Kommunen kan uppbära dagvattenavgift även av fastigheter inom verkningsområdet som indirekt betjänas av kommunens dagvattensystem, även om fastigheten inte är ansluten till kommunens dagvattensystem. Dagvattensystem är t.ex. rör, diken, infiltrering och dylika system. Fastigheter inom detaljplaneområden och verkningsområden kan anses på ett allmänt plan ha nytta av dagvattensystemet som finns på bl.a. allmänna områden som gator och grönområden.

En fastighetsägare kan inom 14 dagar från att ha mottagit en faktura, skriftligen anmärka mot dagvattenfakturan. Dessa ärenden avgörs som enskilda ärenden av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster.

 

Stadsfullmäktige har i sitt beslut av den 7.12.2021 § 158 beslutat att man skall utreda grunderna för vem som ska betala dagvattentaxa och om det finns sådana som inte borde betala taxan. Grunderna för vem skall betala dagvattenavgift har utretts och godkänts av stadsfullmäktige då beslut om verkningsområden för kommunens dagvattenhantering godkänts och grunderna för taxan slagits fast. Om det finns fastigheter som på felaktiga grunder erhållit en dagvattenfaktura, har fastighetsägaren rätt att inom 14 dagar anmärka mot fakturan. Ärendet handläggs då av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster. Det är inte möjligt att på ett allmänt plan utgående från detaljplanen och verkningsområdet granska alla fastigheter och objektivt bedöma om det finns fastigheter som inte borde betala avgift. I en sådan granskning skulle åtminstone fastighetens läge, fastighetens egna dagvattensystem och hantering av dagvatten på tomten, samt användning av allmänna områden behöva bedömas. Däremot är det möjligt att i grunderna för dagvattentaxan ta in fler parametrar för hur storleken på dagvattenavgift bestäms och räknas ut. Till dessa parametrar kunde förutom fastighetens användningsändamål till exempel höra områdets dagvattensystem (rör, öppna diken, infiltrering, pumpstationer eller motsvarande), storlek på tomten och dess ytbeläggning, takyta eller våningsyta. Förutom mer arbete och administrativa kostnader för att för varje fastighet bestämma storleken på dagvattenavgiften, så skulle detta innebära att stora fastigheter och fastigheter med hög servicenivå skulle ha en betydligt högre årlig dagvattenavgift och små fastigheter med låg servicenivå, en något lägre dagvattenavgift jämfört med nuläge. För obebyggda fastigheter uppbärs inte i nuläge heller dagvattenavgift, även om det också från obebyggda fastigheter uppkommer dagvatten i varierande grad. Oberoende av dagvattenavgiftens storlek, eller överhuvudtaget dagvattenavgift kvarstår kommunens ansvar för att ordna med dagvattenhantering på detaljplaneområden.

 

Inkomsterna från dagvattentaxan täcker inte alla kostnaderna för dagvattenhanteringen, vilket ansetts vara motiverat då allmänna områden som gator, parker och grönområden, samt allmänna parkeringsområden betjänar allmänheten och inte enbart fastigheter inom detaljplaneområden.

 

Behovet av att upprätthålla, bygga ut och utveckla dagvattensystemet inom detaljplaneområdena är stort och växande. Inkomsterna från dagvattentaxan ger ekonomiska förutsättningar att åtminstone delvis möta behoven. Tyngdpunkten på hur kostnaderna fördelas utgår från att inkomsterna i möjligast hög grad går till att upprätthålla det fysiska dagvattensystemet och en liten del till administration. Inkomsterna från dagvattenavgifterna utgör ca 160 000 euro på årsnivå.

 

I markanvändnings- och bygglagen sägs att kommunen kan anta en taxa för dagvattenhanteringen, d.v.s. det är inte tvång att ha en taxa. Pargas stad har endast år 2020 och 2021 uppburit dagvattenavgift. Innan det upprätthölls dagvattensystemet med skattemedel och delvis i någon grad med avgifter vattentjänstverket uppbar för vatten och avlopp, innan dagvattensystemet överläts i sin helhet på stadens ansvar att upprätthålla. Alternativet till dagvattentaxa kan således vara att dagvattenhanteringen finansieras i sin helhet med skattemedel, vilket till viss del skulle minska på de administrativa kostnaderna för dagvattenfaktureringen, upprätthållandet av kundregister och programkostnader. Vid en eventuell återgång till att dagvattenhanteringen bekostas med skattemedel, bör ändå anslag på minst nuvarande nivå, d.v.s. 160 000 euro i driftanslag reserveras för dagvattenhanteringen för att på någon nivå möta behoven.

 

Oberoende av om kommunen uppbär en dagvattenavgift eller inte, bör kommunen anta och bestämma verkningsområden för dagvattenhanteringen. Att splittra upp dessa och plocka ut enskilda fastigheter eller små områden på basen av bedömningar att dessa inte betjänas av kommunens dagvattenhantering är inte ändamålsenligt då kommunens ansvar att ordna med dagvattenhanteringen kvarstår.

 

Bilaga Omröstningsprotokoll

 

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår ovanstående utredning som svar till stadsstyrelsen med anledning av stadsfullmäktiges beslut av den 7.12.2021 § 158. Sektionen anser att grunderna är lagenliga och motiverade för vem som ska betala och det är inte motiverat att i detta skede anta en taxa som mer i detalj utgör beräkningsgrunderna för bestämmandet av dagvattenavgifterna. I enskilda fall på begäran av kunden granskar och handlägger sektionen anmärkningar med anledning av dagvattenfakturan och dess riktighet.

 

Beslut Under diskussionen föreslog viceordförande Kurt Lundqvist ett tillägg till föredragandens förslag. Lundqvists förslag lyder enligt följande:

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster föreslår ovanstående utredning som svar till stadsstyrelsen med anledning av stadsfullmäktiges beslut av den 7.12.2021 § 158. Sektionen anser att grunderna är lagenliga och motiverade för vem som ska betala och det är inte motiverat att i detta skede anta en taxa som mer i detalj utgör beräkningsgrunderna för bestämmandet av dagvattenavgifterna. I enskilda fall på begäran av kunden granskar och handlägger sektionen anmärkningar med anledning av dagvattenfakturan och dess riktighet.
Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster anser dock att systemet med en dagvattenavgift enbart för verkningsområden som utgörs av de områden som är detaljplanerade och som uppbärs endast för bebyggda fastigheter är problematiskt.
Kommunförbundet har även i ett tidigare utlåtande sagt att Pargas stads dagvattenavgift till dess karaktär och storlek är en grundavgift, d.v.s. den baserar sig inte på mängden dagvatten fastigheten avleder till kommunens dagvattensystem. Det gör det problematiskt med en taxa som är olika stor för olika typer av fastigheter. Om inte avgiften baserar sig på mängden vatten eller anslutningens storlek, borde man då kunna visa att stadens fasta kostnader är olika för dessa fastighetstyper. Enligt MBL 103n§, utgörs grunderna för dagvattenavgiften av kommunens dagvattenhanteringslösningar och fastighetens läge inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem samt av kostnaderna för planeringen av systemet inom det område där fastigheten är belägen.
Många kommuner har bland annat av dessa orsaker inte infört en separat dagvattentaxa.
Alternativet till dagvattentaxa kan vara att dagvattenhanteringen finansieras i sin helhet med skattemedel, vilket skulle vara tydligare eftersom alla invånare betjänas av områden och fastigheter med dagvattensystem, samt även skulle minska på de administrativa kostnaderna för dagvattenfaktureringen, upprätthållandet av kundregister och programkostnader. Sektionen föreslår att stadsstyrelsen ger stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i uppdrag att förbereda en återgång till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från år 2023.

Lundqvists förslag understöddes av Dan-Peter Henriksson och Merja Fredriksson.
Eftersom sektionen inte enhälligt kunde omfatta Lundqvists förslag konstaterade ordföranden att man skrider till omröstning.
Ordföranden föreslog att sektionen röstar om föredragandens förslag och viceordförande Lundqvists förslag genom namnupprop så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Lundqvists förslag röstar Nej.

Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs
6 Nej röster
1 Nedlagd röst.

Sektionen beslöt sålunda godkänna Lundqvists förslag.
Röstningsprotokollet bifogas protokollet som bilaga.

 

 __________________

 

Delgivning Stadsstyrelsen
Efter slutligt beslut: Tekniska chefen J.N., projektingenjör H.R., samhällsingenjör M.J.

 

 

Stadsstyrelsen 28.02.2022 § 54 

 

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 4283 774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Stadsfullmäktige beslöt 7.12.2021 § 158 i samband med att 2022 års dagvattentaxa godkändes följande:

1) att 2022 års dagvattenavgifter för bebyggda fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem hålls oförändrade och på samma nivå som avgifterna i dagvattentaxa för 2021

2) att år 2022 utreda grunderna för vem som ska betala dagvattentaxa och om det finns sådana som inte borde betala taxan.

 

Grunderna för vilka kunder som faktureras kommunens dagvattenavgift bestäms utgående från om fastigheten finns inom något av kommunens verkningsområden för dagvattenhanteringen. Verkningsområdena utgörs av de områden som är detaljplanerade och dagvattenavgift uppbärs endast för bebyggda fastigheter. Stadsfullmäktige för Pargas stad godkände och slog fast verkningsområdena för kommunens dagvattenhantering 10.12.2019 § 105.

 

Enligt markanvändnings- och bygglagen ligger ordnandet av dagvattenhanteringen inom detaljplaneområden på kommunen och verkningsområdet för kommunens dagvattensystem är ett område inom vilket fastigheterna betjänas av kommunens dagvattensystem.

Kommunen ska se till att kommunens dagvattensystem genomförs i överensstämmelse med de behov som föranleds av den markanvändning som anges i detaljplanen, om kostnaderna för genomförande av dagvattensystemet inte är oskäliga för kommunen eller för fastighetsägaren eller fastighetsinnehavaren.

 

Avgift som kommunen tar ut för dagvattenhantering:

Enligt markanvändnings- och bygglagen kan kommunen hos ägarna eller innehavarna av fastigheter inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem ta ut årlig avgift för att täcka de kostnader som dagvattensystemet medfört för kommunen. Kommunen ska anta en taxa som innefattar grunderna för beräkning av avgiften. Grunderna för dagvattenavgiften utgörs av kommunens dagvattenhanteringslösningar och fastighetens läge inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem samt av kostnaderna för planeringen av systemet inom det område där fastigheten är belägen. Dagvattentaxan i Pargas stad bygger på samma dagvattenavgift för alla fastigheter inom verkningsområdena, således att storleken på dagvattenavgiften bestäms enligt fastighetens användningsändamål enligt följande:

- Bostadshusfastigheter, parhus och små husbyggnader.

- Radhusfastigheter.

- Höghusfastigheter.

- Affärsfastigheter och tillhörande parkeringsområden.

- Industrifastigheter och tillhörande parkerings- och förrådsområden.

- Kommunala och därmed jämförbara fastigheter i offentligt bruk.

 

I ett tidigare utlåtande av Kommunförbundet är Pargas stads dagvattenavgift till dess karaktär och storlek en grundavgift, d.v.s. den baserar sig inte på mängden dagvatten fastigheten avleder till kommunens dagvattensystem. Kommunen kan uppbära dagvattenavgift även av fastigheter inom verkningsområdet som indirekt betjänas av kommunens dagvattensystem, även om fastigheten inte är ansluten till kommunens dagvattensystem. Dagvattensystem är t.ex. rör, diken, infiltrering och dylika system. Fastigheter inom detaljplaneområden och verkningsområden kan anses på ett allmänt plan ha nytta av dagvattensystemet som finns på bl.a. allmänna områden som gator och grönområden.

 

En fastighetsägare kan inom 14 dagar från att ha mottagit en faktura, skriftligen anmärka mot dagvattenfakturan. Dessa ärenden avgörs som enskilda ärenden av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster.

 

Stadsfullmäktige har i sitt beslut av den 7.12.2021 § 158 beslutat att man skall utreda grunderna för vem som ska betala dagvattentaxa och om det finns sådana som inte borde betala taxan. Grunderna för vem skall betala dagvattenavgift har utretts och godkänts av stadsfullmäktige då beslut om verkningsområden för kommunens dagvattenhantering godkänts och grunderna för taxan slagits fast. Om det finns fastigheter som på felaktiga grunder erhållit en dagvattenfaktura, har fastighetsägaren rätt att inom 14 dagar anmärka mot fakturan. Ärendet handläggs då av stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster. Det är inte möjligt att på ett allmänt plan utgående från detaljplanen och verkningsområdet granska alla fastigheter och objektivt bedöma om det finns fastigheter som inte borde betala avgift. I en sådan granskning skulle åtminstone fastighetens läge, fastighetens egna dagvattensystem och hantering av dagvatten på tomten, samt användning av allmänna områden behöva bedömas. Däremot är det möjligt att i grunderna för dagvattentaxan ta in fler parametrar för hur storleken på dagvattenavgift bestäms och räknas ut. Till dessa parametrar kunde förutom fastighetens användningsändamål till exempel höra områdets dagvattensystem (rör, öppna diken, infiltrering, pumpstationer eller motsvarande), storlek på tomten och dess ytbeläggning, takyta eller våningsyta. Förutom mer arbete och administrativa kostnader för att för varje fastighet bestämma storleken på dagvattenavgiften, så skulle detta innebära att stora fastigheter och fastigheter med hög servicenivå skulle ha en betydligt högre årlig dagvattenavgift och små fastigheter med låg servicenivå, en något lägre dagvattenavgift jämfört med nuläge. För obebyggda fastigheter uppbärs inte i nuläge heller dagvattenavgift, även om det också från obebyggda fastigheter uppkommer dagvatten i varierande grad. Oberoende av dagvattenavgiftens storlek, eller överhuvudtaget dagvattenavgift kvarstår kommunens ansvar för att ordna med dagvattenhantering på detaljplaneområden.

 

Inkomsterna från dagvattentaxan täcker inte alla kostnaderna för dagvattenhanteringen, vilket ansetts vara motiverat då allmänna områden som gator, parker och grönområden, samt allmänna parkeringsområden betjänar allmänheten och inte enbart fastigheter inom detaljplaneområden.

 

Behovet av att upprätthålla, bygga ut och utveckla dagvattensystemet inom detaljplaneområdena är stort och växande. Inkomsterna från dagvattentaxan ger ekonomiska förutsättningar att åtminstone delvis möta behoven. Tyngdpunkten på hur kostnaderna fördelas utgår från att inkomsterna i möjligast hög grad går till att upprätthålla det fysiska dagvattensystemet och en liten del till administration. Inkomsterna från dagvattenavgifterna utgör ca 160 000 euro på årsnivå.

 

I markanvändnings- och bygglagen sägs att kommunen kan anta en taxa för dagvattenhanteringen, d.v.s. det är inte tvång att ha en taxa. Pargas stad har endast år 2020 och 2021 uppburit dagvattenavgift. Innan det upprätthölls dagvattensystemet med skattemedel och delvis i någon grad med avgifter vattentjänstverket uppbar för vatten och avlopp, innan dagvattensystemet överläts i sin helhet på stadens ansvar att upprätthålla. Alternativet till dagvattentaxa kan således vara att dagvattenhanteringen finansieras i sin helhet med skattemedel, vilket till viss del skulle minska på de administrativa kostnaderna för dagvattenfaktureringen, upprätthållandet av kundregister och programkostnader.

 

Vid en eventuell återgång till att dagvattenhanteringen bekostas med skattemedel, bör ändå anslag på minst nuvarande nivå, d.v.s. 160 000 euro i driftanslag reserveras årligen för dagvattenhanteringen för att på någon nivå möta behoven. Anslag kan anvisas genom att styra budgetmedel från andra verksamheter/avdelningar eller genom att höja skattesatsen.

 

Oberoende av om kommunen uppbär en dagvattenavgift eller inte, bör kommunen anta och bestämma verkningsområden för dagvattenhanteringen. Att splittra upp dessa och plocka ut enskilda fastigheter eller små områden på basen av bedömningar att dessa inte betjänas av kommunens dagvattenhantering är inte ändamålsenligt då kommunens ansvar att ordna med dagvattenhanteringen kvarstår.

 

Dagvattenhanteringen innebär en rättviseaspekt även i den bemärkelsen att avgiften täcker delvist kostnader och åtgärder som utförs på verkningsområden och invånare utanför verkningsområden betalar inte och drar ej heller nytta av åtgärderna/kostnaderna för dagvattenhanteringen.

 

 Dagvattenavgiften är motiverad även för att a) en stor del av invånarna bor utanför verkningsområdet för dagvatten (de som får nyttan betalar) och b) inkomsterna via avgiften har en stor betydelse och täcker delvis kostnader och åtgärder som utförs på verkningsområden.

 

Kompletterande material Karta över verkningsområdena för dagvatten hittas via länken https://www.pargas.fi/sv/dagvatten.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen godkänner ovanstående utredning som svar på frågan om dagvattenavgiften med anledning av stadsfullmäktiges beslut av den 7.12.2021 § 158. Stadsstyrelsen anser att grunderna för dagvattenavgiften är lagenliga och motiverade för vem som ska betala och det är inte motiverat att i detta skede anta en taxa som mer i detalj utgör beräkningsgrunderna för bestämmandet av dagvattenavgifterna. I enskilda fall på begäran av kunden granskar och handlägger sektionen anmärkningar med anledning av dagvattenfakturan och dess riktighet.

 

Beslut Sandra Bergqvist avlägsnade sig från sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Under diskussionen föreslog stadsstyrelseledamoten Kurt Lundqvist följande tillägg i föredragandens förslag:

Stadsstyrelsen godkänner ovanstående utredning som svar på frågan om dagvattenavgiften, med anledning av stadsfullmäktiges beslut av den 7.12.2021 § 158.

Stadsstyrelsen anser dock att systemet med en skild dagvattenavgift på många sätt är problematiskt. En rättvis taxa för dagvattenavgiften är omöjlig att uppnå, eftersom dagvattenmängder och belastningar inte går att mäta fastighetsvis. Därför har systemet med en skild dagvattentaxa upplevts som orättvist av många fastighetsägare. Dagvattenhanteringen är mera att betrakta som en del av det normala underhållet av stadens områden, liksom skötsel och underhåll av vägar, parker, grönområden, mm. Inte heller för den typen av underhåll har man fastighetsvisa avgifter.

Kommunförbundet har i ett utlåtande sagt att Pargas stads dagvattenavgift till dess karaktär och storlek är en grundavgift, d.v.s. den baserar sig inte på mängden dagvatten fastigheten avleder till kommunens dagvattensystem. Det gör det problematiskt med en taxa som är olika stor för olika typer av fastigheter, eftersom man då borde kunna visa att stadens fasta kostnader är olika för dessa fastighetstyper.

Enligt MBL 103 n §, utgörs grunderna för dagvattenavgiften av kommunens dagvattenhanteringslösningar och fastighetens läge inom verkningsområdet för kommunens dagvattensystem, samt av kostnaderna för planeringen av systemet inom det område där fastigheten är belägen. Om taxan innehåller olika avgifter för olika typer av fastigheter, så borde beräkningsgrunderna vara mera komplexa och tydligare framgå. Det skulle dock innebära betydligt mera arbete och större administrativa kostnader.

Alternativet till dagvattentaxa är att dagvattenhanteringen finansieras i sin helhet med skattemedel, vilket skulle vara tydligare eftersom alla invånare betjänas av områden och fastigheter med dagvattensystem. Det skulle även minska på de administrativa kostnaderna för dagvattenfaktureringen, upprätthållandet av kundregister och programkostnader. Stadsstyrelsen ger stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i uppdrag att förbereda en återgång till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från år 2023.

Kurt Lundqvists tillägg i beslutsförslaget understöddes av Egon Nordström, Markku Orell och Karl-Johan Karlsson. Stadsstyrelsens ordförande frågade om stadsstyrelsen enhälligt kan godkänna Kurt Lundqvists tillägg i det ursprungliga beslutsförslaget. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att godkänna det.

Beslutsförslaget med tillägg godkändes enhälligt.

 

Delgivning Tekniska chefen J.N., projektingenjör H.R., samhällsingenjör M.J.

 

 __________________

 

 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 04.05.2022 § 41 

 

 

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Stadsstyrelsen gav 28.2.2022 § 54 stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster i uppdrag att förbereda en återgång till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från år 2023.

 

I beredningen av ärendet har man lyft upp vilka åtgärder detta innebär då dagvattenhanteringen övergår till att helt och hållet finansieras med skattemedel. Ansvaret för hanteringen av dagvatten kvarstår hos staden inom verkningsområdena för kommunens dagvattenhantering även om ingen avgift uppbärs. Däremot kan följande arbetsuppgifter och programvarutjänster avslutas:

 

-          Upprätthållande av kundregister

-          Upprätthållande av faktureringsregister 

-          Uppgifter i anslutning till fakturering och hantering av fakturor

-          Programvarulicenser för kundregister och fakturering

 Utöver detta behöver kunderna informeras gällande ändringen.

 

Kostnaderna för programvaran utgör ca 10 500 € på årsnivå, vilket är en minskning i kostnaderna för dagvattenhanteringen. Utöver denna kostnad faller postningskostnaderna bort för skickande av papperfakturor. Någon inbesparing i personalkostnader för upprätthållandet av kund- och faktureringsregister, samt fakturering uppstår inte, då det är vattentjänstingenjören som skött detta. Däremot kan dennes resurser vid avslutning av fakturering styras till andra drift- och projektuppgifter vid vattentjänstverket och för dagvattenhanteringen, där stora behov finns. Orsaken till att vattentjänstingenjören skött faktureringen har varit att hålla personalkostnaderna nere, utan att anställa tilläggspersonal för dagvattenfaktureringen, vilket i längden inte är hållbart.

 

Behovet av att upprätthålla, bygga ut och utveckla dagvattensystemet inom detaljplaneområdena är stort och växande. Inkomsterna från dagvattentaxan har gett ekonomiska förutsättningar att åtminstone delvis möta behoven. Vid en återgång till att dagvattenhanteringen bekostas med skattemedel, bör ändå anslag på minst nuvarande nivå, dvs. 160 000 i driftanslag reserveras i teknikenhetens budget årligen för dagvattenhanteringen för att på någon nivå möta behoven. Denna summa täcker inte ens avskrivningarna som ligger på ca 180 000 € på årsnivå och stigande byggnads- och materialkostander höjer ytterligare trycket på att minst reservera denna summa för driftunderhåll i budgeten.

 

Det är orealistiskt och omöjligt att inom ansvarsområdet teknikenheten till vilken dagvattenhanteringen hör, eller inom tekniska stödtjänster hitta en lösning som finansiellt skulle komplettera detta inkomstbortfall. Anslag kan anvisas genom att styra budgetmedel från andra verksamheter/avdelningar eller genom att höja skattesatsen. Därav förs detta ärende, dvs slopandet av dagvattenavgiften till stadsfullmäktige för avgörande innan behandlingen av 2023 års budget.

 

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsens tekniska sektion föreslår för stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att de a) tar del av redogörelsen som svar på uppdraget att förbereda en återgång till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från år 2023 och b) beslutar att man i Pargas stad återgår till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från 1.1.2023, dvs. slopar dagvattenavgiften.
 

Beslut Ledamot Christer Friis föreslog att dagvattenhanteringen skulle finansieras med fastighetsvisa dagvattenavgifter, i enlighet med nuvarande gällande situation.

När diskussionen avslutats konstaterade ordföranden att Friis förslag inte fått understöd och därmed förfaller.
Sektionen beslöt därmed i enlighet med föredragandens förslag.

Ledamot Christer Friis anmälde avvikande mening.

 

 ____________________

 

Delgivning Efter slutligt beslut: Samhällsingenjör MJ, vattentjänstchef MR, vattentjänstingenjör HR, teknisk chef JN, ekonomichef PP, stadsdirektör PN

 

Stadsstyrelsen 13.06.2022 § 176 

 

 

Beredare Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

 Se beredning till stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 4.5.2022.

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att det

a) tar del av redogörelsen som svar på uppdraget att förbereda en återgång till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från år 2023 och

b) beslutar att man i Pargas stad återgår till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från 1.1.2023, dvs. slopar dagvattenavgiften.

Protokollet justeras för detta ärendes del vid sammanträdet.

 

Beslut Under diskussionen föreslog ersättaren i stadsstyrelsen Christer Friis att dagvattenhanteringen skulle finansieras med fastighetsvisa dagvattenavgifter i enlighet med nuvarande gällande situation. Ordföranden konstaterade att Friis förslag inte hade vunnit understöd och att det därför förföll.
Stadsstyrelsen beslutade således i enlighet med stadsdirektörens förslag.

Christer Friis anmälde avvikande mening i ärendet.

Förslaget godkändes.

Protokollet justerades för detta ärendes del vid sammanträdet.

 

Delgivning Efter slutligt beslut: Samhällsingenjör MJ, vattentjänstchef MR, vattentjänstingenjör HR, teknisk chef JN, ekonomichef PP, stadsdirektör PN

 

 __________________

 

Stadsfullmäktige 20.06.2022 § 93  

130/02.05.00/2022  

 

Beslutsförslag Stadsfullmäktige

a) tar del av redogörelsen som svar på uppdraget att förbereda en återgång till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från år 2023 och

b) beslutar att man i Pargas stad återgår till att finansiera dagvattenhanteringen med skattemedel börjande från 1.1.2023, dvs. slopar dagvattenavgiften.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Samhällsingenjör MJ, vattentjänstchef MR, vattentjänstingenjör HR, teknisk chef JN, ekonomichef PP, stadsdirektör PN

 

 __________________