<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Beslut från bygg- och miljönämnden 12.6.2024 som justerats omedelbart]]><![CDATA[Meddelande om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Granholmen - Västerörarna - Viggarn, Pargas / Caruna Ab / Regionförvaltningsverket ESAVI/19464/2024]]><![CDATA[Meddelande om tillståndsansökan enligt vattenlagen: Muddring av vattenområde i Stikuviken, Pargas / Regionförvaltningsverket ESAVI/1528/2024]]><![CDATA[Beslut från stadsfullmäktiges sammanträde 10.06.2024 som justerades omedelbart]]><![CDATA[Meddelande om Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds beslut gällande avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxa i Sydvästra Finland från och med 1.8.2024.]]><![CDATA[Delgivning av ansökan om bygglov och åtgärdstillstånd]]><![CDATA[Begäran om utlåtande om Natura-bedömning]]><![CDATA[Delgivning av ansökan om åtgärdstillstånd]]><![CDATA[Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Pargas]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 10.06.2024]]><![CDATA[Delgivning av ansökan om bygglov]]><![CDATA[Beslut från stadsstyrelsen 28.05.2024 som justerades omedelbart]]><![CDATA[Vasa förvaltningsdomstols beslut 27.5.2024 i ett besvärsärende enligt miljöskyddslagen och vattenlagen, Pensar Taimen Oy]]><![CDATA[Offentlig kungörelse, beslut med anledning av anmälan enligt 118 § miljöskyddslagen (527/2014) om tillfällig verksamhet som orsakar buller, Parfest och Birsdans 2024]]><![CDATA[Meddelande gällande beslut om godkännande av vägplan för den nya Rävsundsbron på Lv 180. Vägplansändringsplanen för stolpavståndet 7 000-8 033, Pargas / Trafikledsverket VÄYLÄ...]]><![CDATA[Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Karlgren]]><![CDATA[Offentlig kungörelse, beslut enligt miljöskyddslagen, Kreate Oy]]><![CDATA[Meddelande om att planläggning inletts och att beredningsmaterial läggs till påseende i Houtskär]]><![CDATA[Stranddetaljplan i Granvik i Pargas till påseende]]><![CDATA[Meddelande om beslut enligt vattenlagen: Anläggande av en kabel i havsbotten mellan Jönisholm-Nagu och tillstånd för förberedande arbeten / Regionförvaltningsverket ESAVI/47334/2023]]><![CDATA[Godkänd plan vid stadsfullmäktiges sammanträde 29.4.2024]]><![CDATA[Förslag till områden med betydande översvämningsrisk i Egentliga Finland och Satakunta samt framtagning av plan för hantering av översvämningsriskerna och miljörapport / NTM-centralen VARELY/1195/...]]><![CDATA[Samråd ordnas om de väsentliga frågorna och arbetsprogrammet för vattenvården samt miljökonsekvensbedömningen enligt lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004) / NT...]]>