Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 17.01.2024/Paragraf 7 

Principer för beviljande av bidrag till enskilda vägar och färjor 2024

 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 17.01.2024 § 7  

1081/02.05.01.00/2023  

 

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

I 2024 års driftbudget för ansvarsområdet Teknik och infra finns sammanlagt 255 000 euro reserverat för vägunderhållsbidrag till väglagsvägar. I samband med budgetbehandlingen i stadsfullmäktige 12.12.2022 § 174 beslöts om ett tillägg på 150 000 euro för vägunderhållsbidrag till väglagsvägar. Beslutet motiverades bland annat med att trycket på att hålla väglagsvägarna i skick för t.ex. avfalls-, slam- och andra servicetransporter har ökat eller ökar.

 

Sedan tidigare har staden fördelat 105 000 euro i vägunderhållsbidrag till privata väglagsfärjor som är fyra till antalet.

 

Enligt Pargas stads förvaltningsstadga, § 22 "Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänsters uppgifter och befogenheter" hör det till sektionen att besluta om villkoren för bidrag till enskilda vägar och om tillsynen över användningen av bidragen i enlighet med 84 § i lagen om enskilda vägar. Vidare enligt förvaltningsstadgan § 38 hör det till samhällsingenjören att besluta om fördelningen och utbetalningen av vägbidrag i enlighet med fastställda principer.

 

 

Föredragande tf. teknisk chef Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslutar fastslå följande principer och villkor för utbetalning av vägunderhållsbidrag till väglagsvägar och väglagsfärjor.

Principer för vägunderhållsbidrag till enskilda vägar

1. Bidrag beviljas till enskilda vägar med minst en person permanent bosatt vid vägen.

2. Bidraget fördelas i proportion till väglagets godkända underhållskostnader, dock max 50%, eller vad som stadens vägunderhållsbidragsmedel medger.

3. Väglaget skall vara officiellt grundat och hålla årsstämma varje år eller minst vart fjärde år. (Lagen om enskilda vägar 60 §).

4. Väglaget skall uppbära vägavgifter av vägdelägarna.

5. Vägar som får vägunderhållsbidrag får inte stängas eller begränsas av annat skäl än för tung trafik under tjällossningsperiod eller vid vägombyggnad. Vägar där trafiken begränsas av bom eller med trafikmärken (privat väg, motorfordonstrafik förbjuden, endast tomttrafik tillåten eller motsvarande trafikmärken) erhåller inte vägunderhållsbidrag.

Allmänt:

På begäran skall till ansökan bifogas årsstämmans protokoll, samt för varje år uppgjort bokslut där underhållskostnaderna och intäkterna framgår och en redogörelse över granskningens resultat eller revisionsberättelse, alternativt av årsstämman godkänt bokslut (där underhållskostnaderna är uträknade) för föregående år. I ansökan skall även anges den officiella längden på den enskilda vägen.

Vägunderhållsbidrag under 200 euro betalas inte ut.

Enligt handboken om fördelning av väghållning för enskilda vägar från 2010 ingår i viktenheterna avfallstransporter och andra servicetransporter och väglag som tilldelats kommunalt vägunderhållsbidrag får därför inte skilt debitera staden eller andra aktörer vägavgift.

Väglag som erhåller vägunderhållsbidrag förbinder sig att följa räddningsverkets minimidirektiv för räddningsvägar. Vägen skall ha en fribredd på 3,5 meter och frihöjd på 4,3 meter, d.v.s. fri från grenar och annat överhäng. Vägen skall hålla för minst 32 ton och ett axeltryck på 11 ton. Därtill skall radien på innerkurvor vara 5,5 meter och 12,5 meter för ytterkurvor. Vägen skall hållas i sakenligt skick och hållas framkomlig (plogning och sandning vintertid) under hela året. Direktivet kan också tillämpas för övriga service- och varutransporter.


Principer för vägunderhållsbidrag till väglagsfärjor

Vägunderhållsbidraget till privata (väglag) färjor utgör ett lika stort procentuellt bidrag i proportion till de godkända kostnaderna anslaget ger möjlighet till. Bidraget räknas ut enligt formeln, sammanlagt bidrag till färjor (105 000 euro)/färjornas sammanlagda egenandel * den enskilda färjans egenandel. Bidraget utgör max den privata färjans egen andel efter statligt bidrag.

Kostnader för administration ersätts inte.

Vägbidragen till färjorna fördelas och utbetalas då väglagen lämnat in ansökan och verifikat över 2023 års godkända verksamhetskostnader.

Ansökningstiden för att söka om kommunalt vägunderhållsbidrag för väglagsvägar är fram till 30.8.2024. Ansökan jämte handlingar lämnas in elektroniskt. Bidragsansökningar som lämnas in på annat sätt eller efter att tiden för ansökningar gått ut, behandlas inte.

Stadstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster beslutar att anslaget på sammanlagt 255 000 euro för vägunderhållsbidrag fördelas enligt följande: 105 000 euro till väglagsfärjor och 150 000 euro till väglagsvägar.

 

Beslut Under diskussionens gång föreslog ledamot Christer Friis remiss. Remissförslaget fick inget understöd så ordföranden konstaterade att förslaget godkändes. Ledamot Friis anmälde avvikande mening till protokollet, vilken bifogas som bilaga.

 

Bilaga Avvikande mening, Christer Friis

 _________________

 

Delgivning Väglagen genom information på stadens webbsida och annons i någon/några på orten förekommande dagstidningar.