Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Protokoll 12.06.2023/Paragraf 196 

Anvisande av vattenområden var man kan strö ut aska efter en avliden

 

Bygg- och miljönämnden 07.06.2023 § 93 

 

 

Beredare Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Det kommer årligen in ett litet antal förfrågningar om det finns vattenområden var man kan strö ut aska efter en avliden. Staden har inte sådana angivna och det föreslås att staden som markägare ger lov för det på ett par vattenområden som staden äger själva.

 

Enligt begravningslagen 457/2003 16 §, 18 §, 19 § & 23 § är den som ansvarar för begravningsarrangemangen skyldig att inom ett år från kremeringen placera askan permanent på en begravningsplats alternativt strö ut eller placera annan plats än en begravningsplats. Ifall man strör ut askan på annan plats behöver man markägarens tillåtelse. Krematoriet skall meddelas förrän askan överlåts om vart askan placeras. Askan får inte delas och placeras på flera platser. Ifall man strör ut askan får man inte lämna minnesmärken eller annars markera stället så att det påminner om en grav. Ifall man vill göra minnesmärken på en specifik plats behöver man inrätta en enskild grav. Staden kan göra ett beslut var man som markägare ger tillsvidare rätten till var och en att strö ut aska på bestämda ställen. Ett sådant beslut leder inte till att vattenområdet blir en begravningsplats. Detta har kontrollerats med församlingen och med regionalförvaltningsverket som har hand om lovprocess för inrättande av privata gravplatser.

 

Pargas kyrkliga samfällighet har gett ett utlåtande i ärendet. De har märkt samma behov och är posititvt inställda till att staden som en neutral aktör inrättar områden att strö ut aska. Församlingen har ännu inte tillvisat vattenområden för syftet, men de kommer också att utreda vilka passande ställen de innehar. Som exempel nämns i utlåtandet och diskussioner Kyrkfjärden och Erstan.

 

Miljövårdsbyrån har meddelat aska i sådan omfattningen inte påverkar miljön. Staden ger också ut fiskelov för fritids- och yrkesfiskare på sina vattenområden. Åbolands fiskarförbund har meddelat att askan inte inverkar på fiskeriverksamheten.

 

Det finns också andra städer och myndigheter som har i egenskap av fastighetsägare gett lov att strö ut aska. Åbo stad har år 2016 gjort beslut om vattenområden var man man får strö ut aska. Deras områden finns bl.a. på Erstan och vid Aura å i centrum av staden. Deras krav var sådana att, det är vattenområden som staden äger på lugnt ställe, på ett värdigt område och var det finns tillräckligt mycket öppet vatten. Vissa av deras platser är sådana som man kan komma till vatten landvägen.

 

Längre ute till havs finns Forststyrelsens vattenområden som man får använda efter att fått deras samtycke och ännu längre ut statens allmänna vattenområden var man får strö ut aska utan skilt lov. Stadens vattenområden skulle vara mer lättillgängliga.

 

Efter utredning och diskussion inom sektorn samt med tekniska stödtjänster har man kommit fram till att i första skede besluta om lämpliga vattenområden som man kan ta sig till med båt. Ett vattenområde som man kommer till landvägen kräver mer infra och planering. Eftersom man behöver beakta parkeringsmöjligheter, övrig områdesplanering och den bebyggda miljön. Man utreder och undersöker saken tillsammans med församlingen.

 

Lämpliga vattenområden är sådana som är tillräckligt djupa, ligger tillräckligt långt från bebyggelse och möjliga att lokalisera samt säkra att köra till när man är ute med båt. Staden äger ett antal vattenområden nära Pargas kyrkby på Vapparn och i Kyrkfjärden men i övriga kommunområden finns endast i Korpo ett lämpligt vattenområden som man äger allena och som inte är för nära land. Följande område på Vapparn och i Österreitas i Korpo finns som förslag. 

 

Vapparn: ett område 15 ha stort område av fastighet 445-485-2-460 på Vapparn norr om både Lessor och farleden. Enligt sjökortet är djupet där ca 8 - 10 m.

WGS84 Lat 60°20'44'' Lon 22°17'45''

 

Korpo Österreitas: Ett ca 7 ha stort område av fastighet 445-651-1-30 mellan Lilla Tallklobben och Torskobb. Enligt sjökortet är djupet där ca 11 - 26 m.

WGS84 Lat 60°11'8'' Lon 22°41'20''

 

När man rör sig på havet behöver man beakta bl.a. sin farkosts begränsningar, egen navigationsfärdighet och övrig trafik. Den som strör ut askan ansvarar för säkerheten och väljer en lämplig plats inom området för ändamålet, sig själv och sin farkost. Det föreslås att man lägger till begränsningar på hur man strör ut askan. Man får inte lägga med övriga föremål när man strör ut askan eller heller upprätta minnesmärken i närheten.

Bilaga Karta

 

Föredragande Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Bygg- och miljönämnden föreslår att stadsstyrelsen ger tillsvidare markägarens lov att strö ut askan efter en avliden på stadens följande vattenområden enligt bifogade kartor.

Vapparn: ett område 15 ha stort område av fastighet 445-485-2-460 på Vapparn norr om både Lessor och farleden. WGS84 Lat 60°20'44'' Lon 22°17'45'' 

Korpo Österreitas: Ett ca 7 ha stort område av fastighet 445-651-1-30 mellan Lilla Tallklobben och Torskobb. WGS84 Lat 60°11'8'' Lon 22°41'20''

Den som ansvarar för att strö ut askan, ansvarar för säkerheten och väljer lämplig plats inom anvisat område enligt det. Skilt lov behövs inte för att strö ut askan.  Askan strös ut på ett respektfullt sätt på platsen direkt i vattnet. Tillsammans med askan får man inte strö eller sänka andra föremål. Man får inte sätta upp minnesmärken eller andra föremål i närheten eller på land.

Beslutet justeras direkt.

 

Beslut Förslaget godkändes. Beslutet justerades genast.

_________________

 

Delgivning Efter slutligt beslut, Pargas kyrkliga samfällighet, stadsgeodeten, lantmäterisekreteraren, gis-planeraren, Åbolands fiskarförbund KM

 

Stadsstyrelsen 12.06.2023 § 196  

378/10.00.02/2023  

 

Beredare Stadsgeodet Daniel Backman, tfn 040 488 6066

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Bilaga Karta

 

Föredragande Stadsdirektör Patrik Nygrén, tfn 040 511 4383

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsen ger tillsvidare markägarens lov att strö ut askan efter en avliden på stadens följande vattenområden enligt bifogade kartor.

Vapparn: Ett ca 15 ha stort område av fastighet 445-485-2-460 på Vapparn norr om både Lessor och farleden. WGS84 Lat 60°20'44'' Lon 22°17'45'' 

Korpo Österreitas: Ett ca 7 ha stort område av fastighet 445-651-1-30 mellan Lilla Tallklobben och Torskobb. WGS84 Lat 60°11'8'' Lon 22°41'20''

Den som ansvarar för att strö ut askan, ansvarar för säkerheten och väljer lämplig plats inom anvisat område enligt det. Skilt lov behövs inte för att strö ut askan.  Askan strös ut på ett respektfullt sätt på platsen direkt i vattnet. Tillsammans med askan får man inte strö eller sänka andra föremål. Man får inte sätta upp minnesmärken eller andra föremål i närheten eller på land.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

Delgivning Pargas kyrkliga samfällighet, stadsgeodeten, lantmäterisekreteraren, gis-planeraren, Åbolands fiskarförbund KM

 

 __________________