Dynasty informationsservice Sökning RSS Pargas stad

RSS-länk

Mötesärende:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
https://parainense10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster
Protokoll 01.12.2021/Paragraf 126 

Godkänna hyresavtalsvillkor för stadens uthyrningsbåtplatser

 

Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster 01.12.2021 § 126  

1307/10.00.02/2021  

 

Beredare Samhällsingenjör Matias Jensén, tfn 044 358 5724

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Hyresavtalsvillkor för stadens uthyrningsbåtplatser har funnits sedan år 2010. Miljönämnden i Pargas stad godkände hyresavtalssvilkoren 13.10.2010 paragraf 296 och villkoren uppdaterades 14.3.2012 paragraf 101 med några tillägg. Dessa hyresavtalasvillkor är ännu i bruk och tillämpas vid uthyrning av stadens uthyrningsbåtplatser.

 

Staden kommer från och med nästa år att ta i bruk ett nytt bokningssystem för uthyrningsbåtplatserna och med anledning av detta finns behov av att uppdatera hyresavtalsvillkoren på några punkter. Staden övergår från nuvarande elektroniska bokningssystem till Satamapaikka.com tillsammans med Kimitoön. I och med programbytet blir bokningen av uthyrningsbåtplatserna en webbshoptjänst där kunden bokar och betalar för båtplatsen samtidigt. Med nuvarande bokningssystem har kunden bokat elektroniskt en båtplats och därefter har staden fakturerat kunden för båtplatsen.

 

De största enskilda förändringarna i hyresavtalsvillkoren är i jämförelse med nugällande hyresavtalsvillkor det att bokningen av båtplatser skall göras årligen. Hittills har kunden kunnat boka för ett år eller för en period på 5 år. Kunden har nu haft möjlighet att säga upp sin båtplats senast 1.6 och få tillbaka båtplatsavgift som betalats för påbörjad/innevarande säsong. I de nya hyresavtalsvillkoren föreslås att återbetalning av redan bokad och betald båtplatsavgift inte är möjlig, d.v.s. kunden kan avboka platsen, men får inte tillbaka erlagd båtplatsavgift. Efterfrågan på båtplatser har de senaste åren varit stor under vintern och våren, vilket lett till att alla kunder inte fått en båtplats, utan blivit uppmanade att leta efter båtplats på annat håll. Detta samtidigt som båtplatser varit bokade och som senare blivit uppsagda då säsongen redan kommit igång. Detta har kunnat leda till att kunder blivit utan båtplats, eller fått båtplats på annat håll, samtidigt som staden blivit med sent uppsagda båtplatser som är svårare att hyra ut och därav gått miste om inkomster. Detta är en av orsakerna till att man föreslår att frångå återbetalning av redan betald båtplatsavgift, den andra orsaken är att då båtplatserna årligen skall bokas för kommande säsong, så kan kunderna bättre avgöra behovet av båtplats. Därtill föranleder återbetalning av båtplatsavgifter extra arbete och kostnader. Motsvarande förfaringssätt har man enligt programleverantören på flera andra orter där man i hyresavtalsvillkoren inte erbjuder återbetalning av redan betald avgift.

 

I och med att bokningen och betalningen av båtplatserna och båtplatsavgifterna övergår till webbshoptjänst, behöver vi som uthyrare inte längre erhålla kundernas personbeteckningar för faktureringen, vilket nuvarande system kräver. Med tanke på dataskyddsbestämmelserna (GDPR) är detta en fördel och förbättring.

 

I de hamnar där båtplatserna finns bakom en låsbar port, har kunderna fått lösa ut en nyckel till bryggan mot en pantavgift på 20 euro. Detta har visat sig vara ett inte alltför enkelt system, då nycklar inte returnerats efter båtplatsen sagts upp och nycklar blivit på villovägar. Samtidigt som det bokföringsmässigt varit utmanande att hålla reda på. Avsikten är att frångå nycklarna för att istället vid de hamnar med låsbara portar ta ibruk ett elektroniskt låssystem. Endera kodlås eller telefonstyrda lås som aktiveras då kunden bokat och betalt platsen och upphör att gälla vid årsskiftet.

 

Även ändringar i hamnarnas avfallshantering kommer att ske som en följd av EU:s reviderade direktiv om fartygsavfall (EU/2019/883). För småbåtshamnar med minst 25 båtplatser gäller följande krav fr.o.m. 1.5.2022:

 

I hemhamnar skall det finnas mottagning av

- oljehaltigt avfall (spillolja, oljehaltigt vatten, oljehaltigt fast avfall)

- farligt avfall (ackumulatorer, målfärgsrester, pulversläckare, etc.)

- blandat kommunalt avfall (kan sorteras som brännbart avfall, glas-, metall-, kartong- och plastförpackningar)

- toalettavfall från båtar.

 

Denna förändring medför inte större förändringar i hyresavtalsvillkoren, men information om avfallsinsamlingen i anslutning till hamnarna behöver i tillräcklig grad finnas tillgänglig för kunderna.

 

Till övriga delar hålls hyresavtalsvillkoren oförändrade med några mindre tekniska förtydliganden och tillägg.

 

Staden har ca 15 olika uthyrningshamnar/bryggor som finns i Pargas, Nagu och Houtskär. Majoriteten av dessa hamnar och båtplatser finns i centrum av Pargas. Sammanlagt är båtplatsernas antal ca 500 stycken.

 

Hyresavtalsvillkoren tar kunden del av och godkänner dessa i samband med bokning av båtplatsen.

 

I enlighet med förvaltningsstadgan för Pargas stad, paragraf 68, är det stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster som är behörig att godkänna hyresavtalsvillkor för stadens uthyrningsbåtplatser.

 

Bilaga 9    Nya hyresavtalsvillkor

 

Kompletterande material Förslag till nya hyresavtalsvillkor (med förändringar)

 

Föredragande Teknisk chef Jonas Nylund, tfn 050 428 3774

 fornamn.efternamn@pargas.fi

 

Beslutsförslag Stadsstyrelsens sektion för tekniska stödtjänster godkänner hyresavtalsvillkoren för stadens uthyrningsbåtplatser enligt bilaga. Hyresavtalsvillkoren tillämpas från och med år 2022.

 

Beslut Förslaget godkändes.

 

 __________________

 

Delgivning Underhållsingenjör S.I., ekonomiassistent C.M.